Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våra mål och hur vi når dem

Vår verksamhet regleras av en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap, utmaning och tydliga krav.

FN:s barnkonvention

Förenta Nationerna antog 1989 en konvention om barnens rättigheter. I den finns en universell definition om vilka rättigheter alla barn har och den är en del av den internationella folkrätten. Alla övriga styrdokument för skolan grundar sig i denna konvention, läs gärna mer på UNICEFs webbplats.

Skollagen

Skollagen (2010:800) är stiftad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Lagen anger vilka uppgifter grundskolan och fritidshemmet har och vilka grundläggande krav som ställs på bland annat kvalitet, rätt till stöd, personalens kompetens och lokaler. Läs gärna mer i skollagen.

Läroplan för skolan (Lgr 11)

I läroplanen för skolan beskrivs vårt uppdrag och vilka mål vi ska sträva mot. Där kan man till exempel läsa att "Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära". Läroplanen gäller för alla skolor i Sverige. Läs mer i Läroplan för skolan, som du hittar på Skolverkets webbplats.

Norrtälje kommuns verksamhetsplan

Kommunfullmäktige beslutar varje år om en "elevpeng" som ska finansiera skolans verksamhet. Den redovisas i Norrtälje kommuns verksamhetsplan och där finns även de mål som kommunfullmäktige vill att skolorna ska arbeta mot: 

  • Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa och förstå enklare texter.
  • Andelen elever som klarar alla delprov på de nationella ämnesproven i årskurs 9, 6 och 3 ska öka.
  • Alla elever som lämnar grundskolan ska nå kunskapskraven i alla ämnen.
  • Elevernas genomsnittliga meritvärde ska höjas.
  • Pojkarna ska nå lika bra kunskapsresultat som flickorna.
  • Fritidshemmens miljö ska inspirera till lek och lärande.

Söderbykarls skolas egna mål

Vår arbetsplan

Ett övergripande perspektiv för Svanbergaenheten är "eleven som medskapare i sitt lärande och utveckling". Om vi på allvar tror på kraften hos varje enskild elev och ser på eleven som en kompetent och skapande individ, kommer detta att genomsyra vårt förhållningssätt och våra möten med eleven. Det ökar hans/hennes möjlighet till delaktighet, ansvar och inflytande i det dagliga arbetet; från planering och utförande, till bedömning och utvärdering.

Vi ser till elevernas talanger, behov och intressen och på så sätt vill vi också utveckla ledarskapet hos eleverna. Perspektivet eleven som medskapare och det entreprenöriella lärandet finns således med i skolans övergripande mål.

Som grund för Svanbergaenhetens lokala arbetsplan ligger gällande läroplan, nationella kursplaner och barn och utbildningsnämndens övergripande mål. På enheten används olika metoder och former för uppföljning och utvärdering och resultaten av dessa används och ger underlag för förbättringsåtgärder.

Handlingsplan

I handlingsplanen berättar vi hur vi ska göra för att nå de mål vi satt upp för verksamheten på Söderbykarls skola.

Handlingsplan för fritids.

Handlingsplan för F-3 .

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.