Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår skola

Här hittar du information om Söderbykarls skola, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision och vårt arbetssätt

Modern forskning som studerat framgångsrika skolor visar att en av de största framgångsfaktorerna är inkludering. Vi har därför inlett ett utvecklingsarbete mot en bättre skola där vi vill se alla nå utveckling och resultat inom ramen för sin klass. Ibland kan man dock behöva jobba lite mer enskilt eller få extra stöd och då ska det ges möjlighet till det.

Vad vill vi?

Vi strävar efter att skapa ett arbetsklimat för våra elever där ett starkt ledarskap i klassrummet råder, där det finns tydlighet i allt och att ett väl förankrat värdegrundsarbete genomsyrar verksamheten. Det är viktigt att man som elev vågar prova, visa och utvecklas men också utmanas till nya stordåd. Då måste arbetsklimatet uppmuntra till detta.

Pedagogiken ska träna till eget ökat ansvar, väcka nyfikenhet, ge stimulans, kunskap, färdigheter och utmaningar. Den nya läroplanen, Lgr-11, lyfter fram inte bara ökade ämneskunskaper utan också utveckling av olika förmågor.

Hur gör vi?

Vägen till detta är bland annat ett ökat inslag av tematiskt arbete där flera ämnen ingår och arbetet bedrivs kring en frågeställning, ett uppdrag eller ämnesområde koncentrerat till en begränsad tid.

Norrtälje kommuns stora satsning på utbildningsteknik möjliggör för oss att förändra. Vi kan nyttja moderna medier, vilket läroplanen kräver, och vi kan släppa in andra delar av världen på ett smidigt och stimulerande sätt. Internet innebär dock att man också behöver lära sig att hantera det som bjuds, skaffa sig ett förhållningssätt och vara källkritisk.

Söderbykarls skolas egna mål

Vår arbetsplan

Ett övergripande perspektiv för Svanbergaenheten är "eleven som medskapare i sitt lärande och utveckling". Om vi på allvar tror på kraften hos varje enskild elev och ser på eleven som en kompetent och skapande individ, kommer detta att genomsyra vårt förhållningssätt och våra möten med eleven. Det ökar hans/hennes möjlighet till delaktighet, ansvar och inflytande i det dagliga arbetet; från planering och utförande, till bedömning och utvärdering.

Vi ser till elevernas talanger, behov och intressen och på så sätt vill vi också utveckla ledarskapet hos eleverna. Perspektivet eleven som medskapare och det entreprenöriella lärandet finns således med i skolans övergripande mål.

Som grund för Svanbergaenhetens lokala arbetsplan ligger gällande läroplan, nationella kursplaner och barn och utbildningsnämndens övergripande mål. På enheten används olika metoder och former för uppföljning och utvärdering och resultaten av dessa används och ger underlag för förbättringsåtgärder.

Handlingsplan

I handlingsplanen berättar vi hur vi ska göra för att nå de mål vi satt upp för verksamheten på Söderbykarls skola.

Handlingsplan för fritids.

Handlingsplan för F-3 .

Organisation

Personalen på Söderbykarls skola är organiserad i ett och samma arbetslag. Det innebär att skolpersonalen arbetar tillsammans över stadiegränserna. Därmed skapas ett helhetstänkande inom arbetslaget över årskurserna F-6.

Mentorskapet är väl utvecklat och mentorerna har en central roll för elevernas studiesituation och skolans verksamhet. Varje lärare är mentor för en grupp elever och är den person som på individplanet är skolans kontakt med hemmet. I de yngre skolåren är det klassläraren som har denna roll med ett liknande förhållningssätt.

    Senast ändrad: 2022-05-04
    ×

    Tyck till om den här sidan

    Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.