Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våra mål och hur vi når dem

Vår verksamhet regleras av en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap, utmaning och tydliga krav.

Skolans verksamhet och uppdrag styrs av en rad styrdokument. De mest styrande är Läroplanen och Skollagen som Staten är ansvariga för. Det finns en rad andra dokument som styr vår verksamhet, många med Skolverket som avsändare i egenskap av styrande myndighet. Det finns också flera kommunala dokument och beslut som styr vår verksamhet, ibland från nämnd då vi är en politiskt styrd verksamhet, ibland från rektorsgruppen för grundskolan eller förvaltning. 

Vi på skolan skapar också måldokument som leder oss fram mot de mål vi har antingen har satt själva eller är givna av stat och kommun. På vår skola upprättar också varje arbetslag en handlingsplan som revideras efter halva läsåret för att alltid vara i fas. 

Vårt arbete följs upp och resultat analyseras varje år i en Kvalitetsrapport. 

Roslagsskolan, förklaringar: Roslagsskolan Transformationskarta 2021-23.pdf

Vision: Mitt bästa för allas bästa 

Vägen fram mot förverkligande av visionen finns presenterad i vår Transformationskart som sträcker sig över ett treårsperspektiv. För varje år finns i planen indikatorer i form av pedagogiska metoder och aktiviteter som ska synas i klassrummet enligt tidsplanen. De visar gradvis ökande komplexitet och kvalitetsförbättring fram mot 2023. Dessa indikatorer har sin bas i våra fyra fokusområden: 

 Betyg och bedömning, bedömning för lärande 

Detta innebär att varje elev ska kunna få återkoppling och feedback på sitt arbete under arbetets gång för att utveckla i rätt riktning. Det innebär också återkoppling till läraren vid lektionens slut så att läraren därigenom kan anpassa sin undervisning till rätt nivå för både grupp och individ. 

Utmaningar för alla, lärande för framtiden 

Genom brukarundersökningar vet vi att lärarna generellt anser att de ger en mer stimulerande och utmanande undervisning än vad vårdnadshavare och elever tycker. Därför jobbar vi hela tiden med att utveckla vårt arbetssätt. Det innebär att vi nyttjar modern teknik, alla elever använder laptop, och kan därigenom skapa förbättrad anpassning till individ men också möjliggöra arbetssätt som inte var möjliga innan teknikens entré. Sedan ett par år tillbaka jobbar vi tematiskt med alla våra klasser under två pass i veckan. Vi är övertygade om att det ger mer sammanhang och ökad meningsfullhet i lärandet. Att arbeta tematiskt innebär att flera ämnen jobbar tillsammans kring en frågeställning eller problemlösning. 

Vi är noga med att skilja på mål och medel och vi funderar ständigt över Uppdraget att undervisa och vad det innebär. 

Förebyggande elevhälsa, gruppstärkande insatser 

Vi jobbar för att svänga om vårt elevhälsoarbete för att enligt lagen arbeta mer förebyggande och främjande för god hälsa. Mentorsuppdraget förtydligas och gruppstärkande insatser ges till varje klass av Elevhälsoteam såväl som av lärare. 

Skolan har ett Trygghetsteam som sätts in vid upprepade trakasserier, dvs. mobbning. Mentor följer sina mentorselever hela vägen genom de tre högstadieåren och Elevhälsoteamet backar upp om problem skulle uppstå. I Norrtälje kommun finns också en Central elevhälsa med stor kompetens och mycket resurser för personalen att tillgå. På skolan har vi förutom vår Flexgrupp, en liten undervisningsgrupp för de elever som har extremt svårt i vissa skolsituationer och större sammanhang, en Studio med speciallärare dit elever med svårigheter och stödbehov kan remitteras. 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

Vi märker att våra elevers läsförmåga och läsförståelse blir fortsatt sämre och arbetar därför medvetet med språket i alla ämnen. I de allra flesta ämnen arbetas med begrepp. Ett starkt och fungerande språk är grunden för att med säkerhet och goda resultat ta del i undervisningen och i förlängningen, i samhället. 

 ”Jag som rektor villa att skolan ska vara en plats som öppnar nya dörrar till tidigare okända områden hos varje elev, vidgar perspektivet, utmanar och blir en stor AHA!-upplevelse att gå vidare ifrån med stor nyfikenhet och självkänsla, kunskapsfylld och redo. Några lärare uttryckte det väl: ”Vi utmanar eleverna att individuellt eller i grupp söka lösningar på problem och att reflektera ifrågasättande kring lösningen.” 

 

 

                                                                Ann-Katrin Hegart, rektor 

Vad styr skolans utformning och innehåll?

 

Senast ändrad: 2014-11-05
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.