Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Vår skola

På Norrsundsskolan sker lärande, en likvärdig utbildning för livslångt lärande. Vi vill och vågar!

Vår vision

Vår verksamhet bedrivs i en trygg miljö som breddar förutsättningarna för eget lärande, god hälsa, utnyttjande av modern teknik och ger våra elever en god grund för framtiden. Alla blir sedda och får den hjälp var och en behöver för att kunna nå upp till läroplanens kunskapskrav.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån varje elevs behov där vår uppgift är att hjälpa varje elev att utvecklas efter sina förutsättningar. Undervisningen anpassas så att varje elev får det stöd och den inspiration som just han eller hon behöver. Till sin hjälp i undervisningen har eleverna iPads.

Eleverna är medvetna om målen i de olika ämnena och delaktiga i processen att nå dem. Vi uppmuntrar eleverna att reflektera över sitt lärande. Fortlöpande utvärderingar ligger till grund för ständiga förbättringar.

All personal genomgår utbildning i NPF (neuropsykiska funktionsvariationer) och arbetar med fokus på elevinflytande för eleverna. Genom Matematik- och Läslyftet samt kollegialt lärande utvecklar lärarna tillsammans sin undervisning, med inriktning på språk-, läs- och skrivdidaktik med stöd i den senaste skolforskningen.

Organisation

Norrsundsskolan är en 7-9-skola och ingår i Älmsta rektorsområde. Skolans pedagoger är samlade i ett arbetslag med arbetslagsledare  som tillsammans med rektor leder skolans arbete. I den pedagogiska ledningsgruppen finns även arbetslagsledare från Elmsta skola och Grisslehamns skola.

Eftersom eleverna på Norrsundsskolan i de flesta fall kommer från någon av F-6-skolorna i Älmsta rektorsområde, så är skolorna tätt sammanlänkade. Genom gemensam ledning och ett gott samarbete mellan pedagoger skapar vi en helhetssyn och stödjer våra elever genom hela grundskolan.

Senast ändrad: 2023-02-16