Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår skola

Vår uppgift är att hjälpa varje elev att utvecklas till sin fulla potential. Utgångspunkten är att alla är bra på något och att alla kan lära sig att lära.

Vår vision och vårt arbetssätt

Vi prioriterar följande kunskapsområden för våra elever:

  • Språkutveckling, läsförståelse och matematik. Vi anser att det är grunden för fortsatt lärande.
  • Vi ser också att kreativt skapande, motion och hälsa bidrar till att kunskap utvecklas.

För att kunskap ska kunna utvecklas krävs en trygg lärmiljö, därför arbetar vi hårt för att skapa en lugn klassrumsmiljö och en trygg skolgård. Elevantalet är på en "lagom" nivå för barnen och lärarna, det finns utrymme för sociala kontakter och barnen känner igen alla vuxna på skolan. Också detta bidrar till trygghet för barnen.

Vi har en likabehandlingsplan och antimobbningsteam. Vi arbetar ständigt på att förbättra detta arbete och framöver vill vi höja kvaliteten på kartläggningen och på att skapa jämlika villkor för flickor och pojkar.

En god hälsa för barnen är att må bra som människa och då ingår både den fysiska och psykiska hälsan. Den fysiska miljön runt skolan och förskolan inbjuder till lek och motion vilket också utnyttjas flitigt både under planerade aktiviteter och raster.

Vår utgångspunkt i undervisningen är att eleverna erövrar viktiga färdigheter som att läsa, skriva och räkna. Dessutom ska eleverna utveckla förmågorna att analysera, kommunicera, tolka, värdera, reflektera, söka, samla och kritiskt granska information samt förstå innebörden av olika begrepp. Varje elev sätts i fokus med hjälp av utvecklingssamtal och skriftliga omdömen.

Vi tar tillvara på våra pedagogers olika kompetenser och varje lärare ansvarar för några ämnen där de är särskilt skickliga. Detta innebär att skolans lärare kan undervisa i flera klasser i de ämnen där de har kunnande och ämnesbehörighet.

All vår verksamhet syftar till att utveckla hela barnet och skapa självständiga ungdomar som har tilltro till sig själva och sina förmågor. Vi vill också att våra elever utvecklar sin sociala kompetens och hittar sammanhang där de trivs. Det ingår i vår professionalitet att bedöma och fokusera på varje elevs behov för att möjliggöra för alla elever att utvecklas till sin fulla potential. Vi tror på varje människas lika värde och att vi har olika egenskaper, personligheter och förutsättningar. Vår utgångspunkt är att alla elever vill lära sig och att alla kan lära sig att lära.

Vi utvärderar vår verksamhet fortlöpande för att kunna göra förbättringar. I detta arbete är tankar från såväl elever som vårdnadshavare och medarbetare viktiga för oss.

Organisation

Personalen på Frötuna skola är organiserad i tre arbetslag, två för skolan (f-3 och 4-6) samt ett för fritidshemmet. Lärarna arbetar med elever i flera årskurser, utifrån var och ens ämneskompetens och erfarenhet. Vi strävar efter ett helhetstänkande kring eleverna, från förskoleklass till årskurs 6. Varje elev har en mentor, det är en lärare som har ett särskilt ansvar för att stödja elevens kunskapsutveckling och stå för den mesta kontakten med vårdnadshavare.

Personalen i fritidslaget samarbetar också kring samtliga barn, oavsett vilken klass barnen går i.

Arbetslagen har varsin arbetslagsledare och tillsammans med rektor, biträdande rektorer, intendent, och en arbetslagsledare från Köpmanholms skola utgör de rektorsområdets pedagogiska ledningsgrupp.

Kontaktuppgifter till skolan

Fritidshem (kontakt och sjukanmälan)      0176 284 105

Personalrum (kontakt och sjukanmälan)  0176 284 102

Expeditionen (skoladministration)            0176 284 106

Inger Lundström
Rektor
inger.lundstrom@norrtalje.se                  
0176-284101

Johanna Hagerman (arbetar tisdag, onsdag och fredag på Frötuna)
Kurator
Johanna.hagerman@norrtalje.se
076-699 68 61

Lena Spangenberg
Skolsköterska
lena.spangenberg@norrtalje.se
0176-28 42 62
073-962 39 25

    Senast ändrad: 2022-05-18
    ×

    Tyck till om den här sidan

    Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.