Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår skola

Vi vill att våra elever ska uppleva ett lustfyllt lärande och utvecklas till individer som tar ansvar för både sig själva och sin omgivning.

Vår vision

Vi vill att våra elever ska känna trygghet, uppleva ett lustfyllt lärande och utvecklas till individer som tar ansvar för både sig själva och sin omgivning. Vår målsättning är att möta eleverna på ett respektfullt sätt och stimulera varje elev till optimal utveckling utifrån sina egna förutsättningar. Vi har höga förväntningar på våra elever och stödjer dem att utveckla sina förmågor.

Vårt arbetssätt

För att möta ett föränderligt samhälle ska vi som verkar i skolan ge eleven kunskaper och lust till ett livslångt lärande. Arbetet kännetecknas av:

 • Att alla ställer upp kring vår gemensamma vision och värdegrund, vilken skall genomsyra allt arbete med eleverna.
 • Att ledarskapet kännetecknas av utmaning och tydliga strukturer inom vilka vi har stor frihet att forma vårt arbete mot skolornas mål. Samtidigt skall eleverna ha ett inflytande över sitt arbete och kunna påverka sin inlärningssituation.
 • Att skolan tillsammans med eleverna planerar och utvärderar undervisningen. Detta som ett led i att öka elevernas självkänsla och möjlighet till inflytande över sitt lärande.
 • Att eleverna snabbt får en återkoppling på sina prestationer.
 • Att vår arbetsglädje skapas genom trygghet och tillit mellan personal och elever.
 • Att eleverna får möjlighet till ett flexibelt lärande där det ska finnas alternativa vägar att nå uppsatta mål och där lek och lust naturligt skall ingå.
 • Att skolans arbete utvecklas i ett öppet klimat som bygger på hänsynstagande, samarbete, delaktighet och empati.
 • Att personalen i skolan tar tillvara varandras kompetenser och erfarenheter, delger och diskuterar, skapar "vi-känsla" och tillåter varandra att göra misstag och tillsammans utveckla skolan.

Vidare vill vi utveckla och stimulera elevernas kompetenser i en entreprenörsanda:

 • självkänsla och självförtroende
 • personliga gränser och integritet
 • lust, idérikedom och initiativ
 • uppmärksamhet och bekräftelse
 • snabb återkoppling
 • ansvarstagande.

Alla elever på Edsbro skola har individuella utvecklingsplaner. Utvecklingssamtal hålls en gång per termin där eleven och pedagogen tillsammans med föräldrarna beskriver elevens utveckling och lärande.
En till två gånger per termin har rektor ett öppet möte där alla föräldrar bjuds in att delta och prata skolfrågor. Elevrådet, valda elever från varje klass, träffas var tredje vecka tillsammans med rektor eller annan vuxen.

Organisation

Edsbro skola har 77 elever fördelade på sex klasser. I arbetslaget arbetar fem lärare, en fritidspedagog, en personlig elevassistent och en fritidsledare. Det dagliga arbetet i skola och fritidshem leds av en arbetslagsledare och laget har konferens en gång i veckan.

Skolan har ett elevhälsoteam som arbetar med insatser för elevernas fysiska och psykiska hälsa, i nära samarbete med rektor och pedagoger.

Edsbro skolas egna mål

Varje år gör vi en plan för vårt arbete på skolan, för att alla vi som jobbar här ska sträva åt samma håll och nå dit vi vill. 

Läs gärna mer i vår aktuella arbetsplan.

Edsbro skolas plan mot kränkande särbehandling och diskriminering.

Senast ändrad: 2022-05-04
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.