Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våra mål och hur vi når dem

Vår verksamhet regleras av en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap, utmaning och tydliga krav.

FN:s barnkonvention

Förenta Nationerna antog 1989 en konvention om barnens rättigheter. I den finns en universell definition om vilka rättigheter alla barn har och den är en del av den internationella folkrätten. Alla övriga styrdokument för skolan grundar sig i denna konvention.

 Barnkonventionen UNICEFs webbplats

Skollagen

Skollagen (2010:800) är stiftad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Lagen anger vilka uppgifter grundskolan och fritidshemmet har och vilka grundläggande krav som ställs på bland annat kvalitet, rätt till stöd, personalens kompetens och lokaler. 

Skollagen på riksdagens webbplats

Läroplan för skolan (Lgr 11)

I läroplanen för skolan beskrivs vårt uppdrag och vilka mål vi ska sträva mot. Där kan man till exempel läsa att "Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära". Läroplanen gäller för alla skolor i Sverige.  Läroplan för skolan på skolverkets webbplats

Norrtälje kommuns verksamhetsplan

Kommunfullmäktige beslutar varje år om en "elevpeng" som ska finansiera skolans verksamhet. I Norrtälje kommuns verksamhetsplan finns målen redovisade, där finns även de mål som kommunfullmäktige vill att skolorna ska arbeta mot. Fördelningen beslutas av Barn-och utbildningsnämnden som är huvudman för grundskolans verksamhet. 

  • Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa och förstå enklare texter.
  • Andelen elever som klarar alla delprov på de nationella ämnesproven i årskurs 9, 6 och 3 ska öka.
  • Alla elever som lämnar grundskolan ska nå kunskapskraven i alla ämnen.
  • Elevernas genomsnittliga meritvärde ska höjas.
  • Pojkarna ska nå lika bra kunskapsresultat som flickorna.
  • Fritidshemmens miljö ska inspirera till lek och lärande.

Drottningdals skola egna mål

Varje år gör vi en plan för vårt arbete på Drottningdals skola, där vi sätter upp gemensamma mål och beskriver hur vi ska nå dem, både på kort och lång sikt. Aktuella arbetsplan för Drottningdals skola

I vår likabehandlingsplan kan du läsa hur vi på Drottningdals skola arbetar för att förebygga och åtgärda kränkande behandling, liksom hur vi arbetar med uppföljning.

Likabehandlingsplan för Drottningdals skola 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.