Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våra mål och hur vi når dem

Vår verksamhet regleras av en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap, utmaning och tydliga krav.

FN:s barnkonvention

Förenta Nationerna antog 1989 en konvention om barnens rättigheter. I den finns en universell definition om vilka rättigheter alla barn har och den är en del av den internationella folkrätten. Alla övriga styrdokument för skolan grundar sig i denna konvention, läs gärna mer på UNICEFs webbplats.

Skollagen

Skollagen (2010:800) är stiftad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Lagen anger vilka uppgifter grundskolan och fritidshemmet har och vilka grundläggande krav som ställs på bland annat kvalitet, rätt till stöd, personalens kompetens och lokaler. Läs gärna mer i skollagen.

Läroplan för skolan (Lgr 11)

I läroplanen för skolan beskrivs vårt uppdrag och vilka mål vi ska sträva mot. Där kan man till exempel läsa att "Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära". Läroplanen gäller för alla skolor i Sverige. Läs mer i Läroplan för skolan, som du hittar på Skolverkets webbplats.
Långsjöskolans Plan mot kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier Läsåret 19-20.pdf

Norrtälje kommuns verksamhetsplan

Kommunfullmäktige beslutar varje år om en "elevpeng" som ska finansiera skolans verksamhet. Den redovisas i Norrtälje kommuns verksamhetsplan och där finns även de mål som kommunfullmäktige vill att skolorna ska arbeta mot:

  • Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa och förstå enklare texter.
  • Andelen elever som klarar alla delprov på de nationella ämnesproven i årskurs 9, 6 och 3 ska öka.
  • Alla elever som lämnar grundskolan ska nå kunskapskraven i alla ämnen.
  • Elevernas genomsnittliga meritvärde ska höjas.
  • Pojkarna ska nå lika bra kunskapsresultat som flickorna.
  • Fritidshemmens miljö ska inspirera till lek och lärande

 

På Bålbroskolan läsåret 2020-2021 betyder det följande

Under läsåret 20-21 är våra mål att utveckla skolans gemensamma arbetsmetoder med trygghet och studiero sam elevers kunskaper, främst i läsning och grundläggande matematiska färdigheter.

Vi arbetar med skolverkets bedömningsmaterial och de kommungemensamma diagnoserna i läsning och matematik för att fyra gånger under året kartlägga elevernas kunskapsläge. Det använder vi till att planera tid, lektioner, resursfördelning och insatser för att varje elev ska få så goda förutsättningar som möjligt att nå de för utbildningen uppsatta målen – kortsiktigt för oss är det målen för år 3, de långsiktiga målen- att kunna välja och välja om vad man vill göra i sitt liv, vilket är vår önskan för varje barn.

Vi har samarbeten med centrala barn och elevhälsan för att utveckla arbetet med att göra skoldagarna meningsfulla, tillgängliga och begripliga genom att kompetensutveckla personal i tydliggörande pedagogik.

Vi kommer under hela 2021 samarbeta med SISU Uppland i rörelsesatsning i skolan för en mer aktiv vardag för alla barn, för att motverka stillasittande och främja rörelseglädje.

Vi har startat upp arbetet med våra rasttryggisar Cattis och Sussie som ordnar aktiviteter på alla förmiddags-och lunchraster. De är också en del av skolans trygghetsteam och har koll på hur skolgården behöver bemannas för bästa tillsyn och glädje på rasterna.

Till Grundskola och fritidshem
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.