Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Bedömning och betyg i grundskolan

Syftet med undervisningen i grundskolan är att ge ditt barn kunskaper och värden och utveckla ditt barns förmåga att tillägna sig dessa. Skolan ska bidra till ditt barns  personliga utveckling och förbereda barnet för aktiva livsval och fortsatt utbildning. För att kunna utvecklas och nå goda resultat är det viktigt att utvärdera hur arbetet i skolan går.

Skriftliga omdömen

Från årskurs ett till och med årskurs fem kommer ditt barn att få skriftliga omdömen en gång per läsår. De skriftliga omdömena ska sammanfatta vilka kunskaper ditt barn har och vad som behöver utvecklas för att ditt barn ska kunna göra ännu bättre ifrån sig i skolan.

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds ditt barn och du som vårdnadshavare in till utvecklingssamtal med barnets klasslärare eller mentor. Vid samtalet kommer ni att tillsammans diskutera vilka insatser som skolan ansvarar för, så att ditt barn når framgång i sitt skolarbete. Vid ett av utvecklingssamtalen kommer läraren att presentera en individuell utvecklingsplan med ett skriftligt omdöme för ditt barn.
Om det har visat sig att ditt barn riskerar att inte nå kunskapskraven kommer klassläraren eller mentorn att tala om det för dig och ditt barn. Då behöver ni gemensamt diskutera vad som behöver förbättras och vilka åtgärder som skolan behöver ta till för att hjälpa just ditt barn. Ibland kan det att innebära att skolan utreder om ditt barn har behov av särskilda anpassningar eller särskilt stöd.

Läs mer om särskilt stöd och åtgärdsprogram här

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen, IUP

En gång per läsår kommer ditt barn att få en skriftlig, individuell utvecklingsplan. Den visar på hur ditt barn utvecklas i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som barnet undervisas i. Planen ska också innehålla en sammanfattning av de insatser som behövs för att ditt barn ska nå kunskapskraven och kunna utvecklas så långt som möjligt inom ramen för skolans läroplan.

Betyg från årskurs 6

Från och med årskurs 6 ges skriftliga betyg. Betygen är en sammanställning av ditt barns kunskaper och resultat och de sätts varje termin.
För att sätta rättvisa betyg görs en likvärdig bedömning. Bedömningen utgår från Skolverkets kursplaner. Utifrån kursplanerna görs en bedömning i hur väl ditt barn uppfyller målen i varje ämne. Betygssättningen granskas också i relation till de nationella proven.

Betygsskala

Betygsskalan innehåller sex steg. Betygen som går att få är A (högsta betyg) - E (lägsta betyg) samt F (icke godkänt).

Ogiltig frånvaro på terminsbetygen

Enligt nya bestämmelser i skolförordningen ska terminsbetyget innehålla uppgift om hur stor frånvaro ditt barn har haft utan giltigt skäl under terminen.
Skolan sammanställer uppgifter om ogiltig frånvaro, sen ankomst och om ditt barn har avvikit från lektionen och redovisar detta som ogiltig frånvaro i antal timmar på terminsbetyget från och med årskurs 6. Det är endast den aktuella frånvaron under terminen som förs in i terminsbetyget, inte frånvaro som ditt barn haft tidigare.
Den ogiltiga frånvaron visas inte på slutbetyget.

Senast ändrad: 2014-12-03