Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Västertorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

 

Läsår:


 

 

Grunduppgifter

 

Verksamhetsformer som omfattas av planen

 

Förskola

 

Ansvariga för planen

 

Pedagoger, arbetslagsledare och förskolechef

 

Vår vision

 

Ingen form av kränkande behandling eller diskriminering skall förekomma i förskolans verksamhet. Förskolan ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka alla former av kränkande behandling och diskriminering.

 

Planen gäller från

 

2017-01-01

 

Planen gäller till

 

2017-12-31

 

Läsår

 

 

 

Barnens delaktighet

 

Intervjufrågor till barnen som pedagogerna ställer på förskolan. Intervjufrågor som vårdnadshavare ställer till barnen hemma, det är samma frågor som används i förskolan och i hemmet.  Svaren använder vi som underlag i utvärderingen av planen mot kränkande behandling och diskriminering. Samtal tillsammans utifrån intervjufrågorna som ställs både hemma och på förskolan.

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

 

Vårdnadshavarna svarar på frågor inför utvecklingssamtalet, hur de upplever att barnen har det på förskolan. Samtal sker mellan pedagog och vårdnadshavare utifrån intervjufrågorna i samband med utvecklingssamtalet.

 

Personalens delaktighet

 

Utifrån våra utvecklingssamtal med vårdnadshavare och barn så sammanställer personalen svaren för att kunna gå vidare med det i verksamheten och förändra i diskriminering och kränkande behandlingsplanen. Vi diskuterar åtgärder på planeringsdag och möten.

 

Förankring av planen

 

I ledningsgruppen, personalgruppen, öppet möte och föräldramöten. Förankringen hos barnen är genom vårt kompisstöd på barnens nivå, genomgång och introduktion av vår grundverksamhet och genom våra mål kring normer och värden i Lpfö98/10. Det är en pågående process som är viktig att hålla ajour.


 

 

Utvärdering

 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

 

Genom brukarenkäter som vårdnadshavare har svarat på. Vi har sedan arbetat med underlaget på våra p-möten, föräldramöten. Vi har gått igenom likabehandlingsplanen tillsammans i personalgruppen på möten vi haft under året. Vi analyserar och sammanställer svaren i utvecklingssamtalen i personalgruppen. Vi har frågor på utvecklingssamtalen som utgår från vår likabehandlingsplan.

 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

 

Förskolechef, pedagoger, vårdnadshavare och barn.

 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

 

Frågorna från höstens utvecklingssamtal är ett levande material som vi använder oss av för att förbättra verksamheten för barnen. När vi får vårens svar i utvecklingssamtalen så kommer vi att kunna utvärdera och utveckla verksamheten ännu mer utifrån likabehandlingsplanen (normer och värden).  Vi ser att föräldrarna blir mer delaktiga i förskolans verksamhet genom frågorna. Under hösten ger vi barnen en mer genomtänkt introduktion i vad man gör i de olika rummen och arbetar medvetet med temat "kompis", vår värdegrund normer och värden. Vi har även en introduktion och kompisstöd där både pedagogen och de barn som ska byta avdelning ingår.

 

Årets plan ska utvärderas senast

 

2017-12-31

 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

 

Arbetslagen träffas på ett avdelningsmöte och utvärderar och reviderar årets plan. Därefter ska förskollärarna träffas på ett reflektionsmöte och sammanställa vad varje avdelning har kommit fram till. Avdelningarna har samlat sitt underlag genom att sammanställa svaren av intervjufrågorna från utvecklingssamtalen på förskolan. Här finns även BRUK som ligger till grund till föräldramöte på våren samt en genomgång av årets plan.

 

Ansvarig för att årets plan utvärderas

 

Pedagoger och arbetslagsledare


 

 

Främjande insatser

 

Namn

Främja och förhindra

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Alla barn ska känna sig respekterade och trygga i verksamheten. Alla föräldrar ska känna sig förvissade om att deras barn inte utsätts för kränkande behandling eller utsätts för diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Insats

Förtroendefullt samarbete med föräldrarna. Pedagogerna ser, lyssnar och är intresserade av barnen. Vidare skapas möjligheter för barnen att få komma till tals och bli lyssnade på.  Barnen får uttrycka sina egna tankar och idéer. Pedagogerna på förskolan ska vara goda förebilder och använda sig av ett etisk professionellt förhållningsätt i arbetet med barnen. Insatser har gjorts med "stopp min kropp", kompisböcker och nätverksträffarna med Adrian "tusen färger".

Ansvarig

Samtliga pedagoger och förskolechefen

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 


 

 

Kartläggning

 

Kartläggningsmetoder

 

Genom barnintervjuer, föräldramöten och öppet möte. Det sker kontinuerligt genom samtal med barnen, observationer och reflektioner som vi har. Pedagogerna går igenom rutiner och regler kontinuerligt. Det sker genom vår dialog med föräldrar vid hämtning, lämning och vid planerade samtal tillsammans. Metoder som använts systematiskt är rollspel, kompisböckerna, "Stopp min kropp".

 

Områden som berörs i kartläggningen

 

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

 

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen

 

Genom barnintervjuer, utvecklingssamtal, föräldramöten och öppet möte. Det sker genom dialog med vårdnadshavare och barn i den dagliga kontakten. Genom koppling till metoderna ovan där barns delaktighet och inflytande har fått ta plats i rollspel, kompisböcker och "stopp min kropp".

 

Hur personalen har involverats i kartläggningen

 

Pedagogers uppdrag innehåller att använda sig av kartläggning för att kunna utveckla, skapa trygghet och förändra den pedagogiska miljön för samtliga barn. Detta lyfts på arbetsplatsträffar och reflektionsmöten som utgår från observationer av den dagliga verksamheten.

 

Resultat och analys

 

Vi har gått igenom intervjufrågorna och förändrar miljön för barnens bästa. Genom att ha observationer och att ständigt reflektera kring det vi ser och hör så kan vi ligga steget före och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i verksamheten. Pedagogerna har fått lyssna extra noggrant till barns berättelser för att förstå bakomliggande eventuella orsaker.


 

 

Förebyggande åtgärder

 

Namn

Kränkande behandling

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling

Mål och uppföljning

Alla barn ska känna sig trygga på förskolan och inte utsättas för kränkande behandling.

Åtgärd

Alla pedagoger på förskolan är goda förebilder och visar barnen hur man är mot varandra. Pedagogerna på förskolan samtalar kontinuerligt med barnen om hur man är en bra kompis och vilka ord vi använder till varandra.  Vi samtalar om värdegrundsfrågor genom kompisböckerna, "stopp min kropp" och rollspel. Vi har intervjufrågor som barnen får besvara tillsammans med sina vårdnadshavare och med pedagogerna på förskolan, de ingår i höstens utvecklingssamtal.

 

 

 

Motivera åtgärd

Förskolan har ett medvetet arbetssätt i alla situationer om hur en bra medmänniska är. Vi förändrar inomhusmiljön så att barnen ska kunna mötas på ett respektfullt sätt t.ex. genom en tydlig introduktion av vad man får göra i de olika rummen och med olika material. Vi tänker på och observerar hur möbleringen bidrar till ett bra klimat. Vi observerar och arbetar med utomhus miljön som medforskande pedagoger för barnens intresse. Med dialog med vårdnadshavare kring kränkande behandling har vi kunnat förbättra miljön för en trygg och rolig verksamhet åt barnen. Om man känner sig trygg kan man även utvecklas.Ansvarig

Alla pedagogerna och förskolechefen

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Kön

Områden som berörs av åtgärden

Kön

Mål och uppföljning

Alla barn har samma möjligheter och rättigheter oavsett kön.

Åtgärd

Verksamheten och aktiviteter är utformade så att alla barn kan delta utifrån sina villkor, förmåga och intresse oavsett kön. På våra reflektioner analyserar och reflekterar vi över vår normmedvetenhet för kön. Genom nätverksträffarna som utvecklat vårt interkulturella arbetssätt, vi har synliggjort nya relationsbilder på avdelningarna för barnen. Bokförlaget Olika förlag som erbjuder ett bredare spektra av litteratur för en ökad medvetenhet.  Hur vi språkar till varandra och respekterar den Andre. Köpt in duplo figurer som heter världsfolket.

Motivera åtgärd

Utifrån våra observationer och reflektioner kring verksamheten så planerar och utformar vi verksamheten så att den ska ge alla barn samma rättigheter, möjligheter och en respekt för allas lika värde oavsett kön. Vi erbjuder könsneutralt material, genomtänkt litteratur, genustänk.

Ansvarig

Alla pedagogerna och förskolechef

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

könsidentitet eller könsuttryck

Områden som berörs av åtgärden

Könsidentitet eller könsuttryck

Mål och uppföljning

Ingen på förskolan ska diskrimineras eller trakasseras pga. könsidentitet eller könsuttryck.

Åtgärd

Genom våra observationer och reflektioner så förändrar vi vårt material eller vårt fokusområde efter vilka funderingar som uppstår hos barnen. Genom vårt etiska professionella förhållningssätt visar vi ett tillåtande klimat. Att man får vara precis som man känner för att vara, pronomen och det är ok.

Motivera åtgärd

För att alla barn ska få utveckla sin egen könsidentitet och sitt eget könsuttryck är vi medvetna om vad vi gör/säger och vad vi erbjuder barnen. Genom litteratur, kompisböcker med djur som huvudtema och genom rollspel/drama kan vi visa det.

Ansvarig

Alla pedagoger och förskolechef

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Etnisk tillhörighet

Områden som berörs av åtgärden

Etnisk tillhörighet

Mål och uppföljning

Ingen på förskolan ska diskrimineras eller trakasseras p.g.a. sitt etniska ursprung.

Åtgärd

Vi har diskussioner om värderingar och attityder både pedagoger emellan och tillsammans med barnen. Genom vårt förhållningssätt mot alla människor visar pedagogerna på alla människors lika värde.  Genom observationer och reflektioner i verksamheten så kan vi ligga steget före.

Motivera åtgärd

Svenska förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska erbjuda barnen möjligheter att bli medvetna om allas kulturarv och kulturer. I förskolan ska barnen få möjlighet att utveckla förmåga att förstå andras villkor och värderingar. Exempelvis genom att införskaffa kunskap om olika kulturers högtider så får vi en ökad förståelse. Vi synliggör olika språk, litteratur och material kopplat till de barn vi har. 

Ansvarig

Alla pedagoger och förskolechef

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Religion eller annan trosuppfattning

Områden som berörs av åtgärden

Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning

Alla på förskolan ska känna sig respekterade oavsett religion eller annan trosuppfattning.

Åtgärd

Genom ett respektfullt förhållningssätt och ett visat intresse visar samtliga pedagoger på att religion och annan trosuppfattning respekteras på förskolan. Vi tar tillvara barnens funderingar och tankar kring olika religioner på ett respektfullt sätt och tar reda på kunskap kooperativt.

Motivera åtgärd

För att möta barnet och vårdnadshavare på ett respektfullt sätt. Vilket bygger på en ömsesidig dialog mellan pedagog och vårdnadshavare.

Ansvarig

Alla pedagoger och förskolechef

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Funktionsnedsättning

Områden som berörs av åtgärden

Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning

Ingen ska känna sig diskriminerad av en funktionsnedsättning. Barnet får de förutsättningar de behöver för att klara sin vistelse på förskolan på så lika villkor som möjligt. Utifrån barnets olika förutsättningar och behov.

Åtgärd

Pedagogerna diskuterar olikheter och allas lika värde med barnen och i arbetslag. Det görs förändringar i inomhus- och utomhusmiljön så att barnet får samma förutsättningar att kunna delta i verksamheten. Genom regelbundna observationer så reflekterar pedagogerna på hur de ska förändra både miljön och aktiviteterna så att alla barn kan utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar.

Motivera åtgärd

För att inget barn ska känna utanförskap är det viktigt att grundlägga allas lika värde i barngruppen och bland pedagogerna.  Att möjliggöra för alla barn att utvecklas och lära utifrån egna förutsättningar. 

Ansvarig

Alla pedagoger och förskolechef

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Sexuell läggning

Områden som berörs av åtgärden

Sexuell läggning

Mål och uppföljning

Ingen på förskolan ska diskrimineras eller trakasseras pga. sin sexuella läggning.

Åtgärd

Barnen har tillgång till bred litteratur som beskriver olika familjesammansättningar. Genom observationer och reflektioner i verksamheten så utformar vi åtgärder utifrån vad vi ser och hör.  Att pedagogerna har ett öppet förhållningssätt till alla människors olika val när det gäller sexuell läggning. Viktigt är även hur vi väljer ord i vårt språkande till varandra.

Motivera åtgärd

Vi använder oss av ett medvetet val av barnlitteratur på förskolan.  Personalens förhållningssätt har stor betydelse för barnen på förskolan. Att pedagogerna är normmedvetna.  Nätverksträffar "tusen färger" som pågår under 2016 och 2017.

Ansvarig

Alla pedagoger och förskolechef

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Ålder

Områden som berörs av åtgärden

Ålder

Mål och uppföljning

Ingen på förskolan ska diskrimineras eller trakasseras på grund av sin ålder.

Åtgärd

Skapa förutsättningar på förskolan så att alla kan ha möjlighet att välja aktivitet efter intresse och inte efter sin ålder. Vara öppen i sitt förhållningssätt och uppmuntra samverkan över alla åldrar. Vi anpassar miljön efter barnens intresse och förutsättningar.

Motivera åtgärd

Genom observation och reflektion av verksamheten så kan man skapa förutsättningar för barnens olika intressen. När vi anpassar miljön så skapar vi möjligheter för barnen att utvecklas och lära sig nya saker. Att här behövs det medforskande pedagoger som finns med i barns lekvärld för att kunna förstå och utveckla miljön så som barnen bearbetar sin verklighet genom leken.

Ansvarig

Alla pedagogerna och förskolechef

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 


 

 

Rutiner för akuta situationer

 

Policy

 

Miljön på förskolan präglas av visad hänsyn och ömsesidig respekt.

 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

 

Verksamheten har etiska professionella pedagoger som är medforskande. Kontinuerliga observationer görs av verksamhet/miljö.

 

Utifrån observationer har pedagogerna reflektion och analys för att tidigt upptäcka och kunna förändra miljön vid behov för barnet bästa.

 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

 

Alla pedagoger, personal och förskolechefen på förskolan.

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

 

När det gäller barn i förskolan som kränker andra barn bedöms agerandet inte alltid som kränkningar utan det handlar ofta om att personalen brister i sin tillsyn. Förskolechefen informeras. Den pedagog som har varit närvarande i situationen informerar vårdnadshavare, vidare sker uppföljning av händelsen. All personal som får kännedom att ett barn blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är skyldig att anmäla till förskolechef och förskolechefen är skyldig att anmäla till huvudman. Huvudmannen i sin tur är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring kränkningarna och vid behov vidta åtgärder.

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

 

All personal som får kännedom att ett barn blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är skyldig att anmäla till förskolechef som har samtal med berörd pedagog och informerar vårdnadshavare. Förskolechefen är skyldig att anmäla till huvudman. Huvudmannen i sin tur är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring kränkningarna och vid behov vidta åtgärder. Om förskolechef kränker barn ska det anmälas direkt till huvudman.

 

Rutiner för uppföljning

 

Barnobservationer. Uppföljningssamtal med berörda parter ska ske inom en snar framtid.

 

Rutiner för dokumentation

 

Den som har varit med i händelseförloppet ansvara för dokumentation och uppföljning.

 

Ansvarsförhållande

 

Alla pedagoger och förskolechefen

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.