30/3 kl. 07.00: Telefonin på Tiohundra ur funktion Läs mer...
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Våra mål och hur vi når dem

Vår verksamhet regleras av en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap, utmaning och tydliga krav. Vi har också egna tydliga mål.

Styrdokument

FN:s barnkonvention

Förenta Nationerna antog 1989 en konvention om barnens rättigheter. I den finns en universell definition om vilka rättigheter alla barn har och den är en del av den internationella folkrätten. Alla övriga styrdokument för förskolan grundar sig i denna konvention, läs gärna mer på UNICEFs webbplats

Skollagen

Skollagen (2010:800) är stiftad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och vuxenutbildning. Lagen anger vilka uppgifter förskoleverksamheten har och vilka grundläggande krav som ställs på kvalitet, bland annat gruppstorlek, personalens kompetens och lokaler. Läs gärna mer i Skollagen .

Läroplan för förskolan

I läroplanen för förskolan beskrivs vårt uppdrag och vilka mål vi ska sträva mot.  Läroplanen gäller för alla förskolor i Sverige. Läs mer i Läroplan för förskolan.

Skarsjö förskola - Rimbo östra förskoleområde

Ur Lpfö18: Förskolan ska organisera utbildningen så att barnen möts leker och lär tillsammans samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av köns tillhörighet (sid 7) Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. (sid 8)

Varje avdelning ska erbjuda tre<> fasta lärmiljöer 

Alla miljöer ska vara tillgängliga och bjuda in till utforskande och kreativ lek.

  • Sago/litteratur miljö - Inspirerande miljö med böcker, sagopåsar och digitala hjälpmedel. 
  • Bygg och Konstruktionsmiljö - Bygg och konstruktionsmaterial. En inspirerande miljö som inbjuder till utforskande, utmanande och kreativ lek.
  • Skapandemiljö - Skapande material som barnen själva kan ta fram och använda. Anpassat efter ålder.​​

Övriga miljöer anpassas efter barnens intresse och undervisningstema.

Plan mot kränkande behandling

I vår Plan mot kränkande behandling kan du läsa hur vi på Skarsjö förskola arbetar för att förebygga och åtgärda kränkande behandling, liksom hur vi arbetar med uppföljning. Plan mot kränkande behandling finns att läsa på förskolan. 

Vårt kvalitetsarbete

Det är viktigt för oss att ständigt utveckla vår verksamhet. Detta gör vi genom att arbeta med pedagogisk dokumentation. Vi utgår från barnens intressen och skaffar oss kunskap inom ett område barnen valt. Vi funderar och utforskar tillsammans med barnen för att få fatt i deras tankar och vad de kan. Vi utmanar dem att komma vidare i sitt lärande och det hela växer till små och stora teman. Detta arbetssätt gör barnen delaktiga i sitt lärande och de får ett verkligt inflytande över verksamheten. Arbetet med pedagogisk dokumentation ger oss också viktiga redskap när vi följer upp vårt arbete, utvärderar och utvecklar. Vi använder oss av den digitala lärplattformen Unikum.

Senast ändrad: 2023-03-24