Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

 

Läsår:


 

 

Grunduppgifter

 

Verksamhetsformer som omfattas av planen

 

Förskoleverksamhet

 

Ansvariga för planen

 

Pedagogerna och förskolechefen

 

Vår vision

 

Vår ambition är att alla ska trivas, känna samhörighet och trygghet på förskolan. Det är en av förutsättningarna för att lust till lek, lärande och utveckling ska ske. På förskolan är det nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering.

 

Planen gäller från

 

2017-01-01

 

Planen gäller till

 

2017-12-31

 

Läsår

 

 

 

Barnens delaktighet

 

Barnintervjuer har genomförts på förskolan utifrån utvecklingssamtalshäftet för att vi ska kunna synliggöra barns intressen, delaktighet och inflytande Genom att förskolan har arbetat med sin grundverksamhet som innebär hur vi är mot varandra (normer och värden) och vad vi gör i de olika rummen, så har barnen varit delaktiga i diskussioner/reflektioner kring hur man är en bra kompis och värnar om sin miljö. Det här sker kontinuerligt på våra avdelningar Rosen och Masken.

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

 

Vårdnadshavare inbjudes att ta del av intervjufrågor till utvecklingssamtalen som de svarar på och även frågor som de ställer till barnen. De använder vi som underlag i utvärderingen av planen mot kränkande behandling och diskriminering. Samtal sker också kontinuerligt via den dagliga tamburkontakten med vårdnadshavarna och i våra utvecklingssamtal. Veckobrev, instagram, föräldramöte, drop-in fika och delaktighet i utvecklingen av gårdsmiljön erbjuder även förskolan.

 

Personalens delaktighet

 

Grundupplagan planförskola gjordes av en grupp pedagoger från Rimbo Västra. Den revideras en gång om året av pedagogerna på Rånäs förskola. Varje år används barnintervjufrågorna som kartläggning för att följa upp, utvärdera och förnya fjolårets handlingsplan. Vi diskuterar åtgärder i olika mötesformer kontinuerligt.

 

Förankring av planen

 

Vi förankrar planen hos barnen genom att fortsätta arbeta kontinuerligt med vårt förhållningssätt till varandra. Det kan vara genom olika aktiviteter som har med turtagning, känslor, bli sedd och lyssnad på. Personalen förankrar planen genom att vara goda förebilder, ha ett bra förhållningssätt till barnen, stärka barnens självkänsla, uppmuntra positivt beteende och att våga säga stopp. Vi går igenom planen med all personal på våra personalmöten t.ex. genom olika fallbeskrivningar som vi reflekterar och analyserar kring, i ledningsgruppen och på våra föräldramöten. När planen är klar läggs den ut på hemsidan så att alla föräldrar och personal har tillgång till planen.


 

 

Utvärdering

 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

 

Genom BRUK enkäter som vårdnadshavare har svarat på. Vi har sedan arbetat med underlaget på våra p-möten, föräldramöten och öppet möte. Vi har gått igenom likabehandlingsplanen på våra möten tillsammans hela personalgruppen. Vi analyserar och sammanställer svaren i utvecklingssamtalen i personalgruppen. Vi har frågor på utvecklingssamtalen som utgår från vår likabehandlingsplan.

 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

 

Förskolechef, pedagoger, vårdnadshavare och barn.

 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

 

Vi arbetar med mindre barngrupper största delen av dagen för att vi ska kunna ha verksamheten mer inriktad efter barnens behov och intressen. Vi känner att det är lättare att fånga och möta barnen på deras egen nivå.

 

Årets plan ska utvärderas senast

 

2017-12-31

 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

 

Arbetslagen har haft planeringsdag för detta och kommer att träffas på ett reflektions/p-möte och utvärdera och sammanställa årets plan. Avdelningarna ska samla sitt underlag genom att sammanställa svaren ifrån föräldrar/barn frågorna, intervjufrågor på förskolan och en genomgång av årets diskrimineringsplan.

 

Ansvarig för att årets plan utvärderas

 

Alla pedagoger och förskolechefen


 

 

Främjande insatser

 

Namn

Främja och förhindra

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Alla barn och vuxna ska känna sig respekterade och trygga i verksamheten Alla vårdnadshavare ska känna sig förvissade om att deras barn inte utsätts för kränkande behandling eller utsätts för diskriminering på grund av Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.

Insats

Förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare. Genom att pedagogerna ser och är intresserade av barnen och skapar möjligheter till att barnen får komma till tals och bli lyssnade på. Och att barnen får uttrycka de egna tankarna och idéerna samt att de blir tagna på allvar. Pedagogerna ska vara där barnen är. Alla pedagoger på förskolan ska vara goda förebilder och använda sig av ett reflekterande förhållningsätt i arbetet med barnen. Produktiva frågor som används som verktyg är t.ex. Hur kände du? Hur tänkte du? Hur tror du den andre kände sig? Hur skulle du vilja att det var? Hur kunde du ha gjort? Nätverksträff med Adrian "Tusen färger interkulturellt arbetssätt som pågår under ett år, där vi har tre pedagoger som deltar. Samtliga har även deltagit i föreläsning om normmedvetenhet i förskolan.

Ansvarig

Alla pedagoger och förskolechefen

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Insats nummer 10

Områden som berörs av insatsen

 

Mål och uppföljningInsatsAnsvarig

 

Datum när det ska vara klart

 

 

 


 

 

Kartläggning

 

Kartläggningsmetoder

 

Att ha relevanta frågor vid våra barnintervjuer t.ex. Vad är roligt på förskolan? Vad vill du lära dig mer av? Brukar du få vara med och leka?

 

Lyssna och möta föräldrarna i vad de har hört att barnen sagt om händelser på förskolan. Genom barnobservationer, analyser och reflektioner kring vår verksamhet.

 

Områden som berörs i kartläggningen

 

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

 

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen

 

Genom barnintervjuer, utvecklingssamtal, föräldramöten och öppet möte. Det sker kontinuerligt samtal med barnen. Pedagogerna har en dialog med vårdnadshavare vid hämtning och lämning.

 

Hur personalen har involverats i kartläggningen

 

På arbetsplatsträffar och reflektionsmöten som utgår från observationer av verksamheten

 

Resultat och analys

 

Vi har gått igenom intervjufrågorna och ska åtgärda dem. När det har framkommit en del saker i svaren på barnintervjufrågorna så åtgärdar vi det genom t.ex. en omorganisation eller samtal om ett speciellt område. Genom att ha observationer och att ständigt reflektera kring det vi ser och hör så kan vi ligga steget före och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i verksamheten.


 

 

Förebyggande åtgärder

 

Namn

Kränkande behandling

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling

Mål och uppföljning

Alla barn ska känna sig trygga på förskolan. Inget barn ska utsättas för kränkande behandling.

Åtgärd

Alla pedagoger på förskolan föregår med gott exempel och visar barnen hur man är mot varandra. Pedagogerna på förskolan samtalar kontinuerligt med barnen om hur man är en bra kompis.  Vi samtalar om värdegrundsfrågor dagligen och arbetar bland annat med kompissolen och "stopp min kropp". Vi arbetar med barnintervjufrågor utifrån likabehandlingsplanen som barnen får besvara både tillsammans med sina föräldrar och med pedagogerna på förskolan. I våra utvecklingssamtal ingår det att vi för en diskussion med vårdnadshavare hur de tänker kring vad en bra kompis är och vilken betydelse samspelet mellan människor betyder. Vi har breddat vår kurslitteratur med nya förlag som "olika förlag" och annan barnlitteratur. Vi arbetar mer med drama i våra barngrupper.

Motivera åtgärd

Förskolan har ett medvetet arbetssätt i alla situationer om hur en bra medmänniska är. Vi förändrar inomhusmiljön så att barnen ska kunna mötas på ett respektfullt sätt t.ex. genom en tydlig introduktion av vad man får göra i de olika rummen och med olika material. Vi tänker på och observerar hur möbleringen bidrar till ett bra klimat på förskolan. Vi observerar och arbetar även med vår utomhusmiljö. När vi samtalar med vårdnadshavare kring kränkande behandling så ökar vi vårt samarbete kring detta.

Ansvarig

Alla pedagoger och förskolechefen

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Kön

Områden som berörs av åtgärden

Kön

Mål och uppföljning

Alla barn har samma möjligheter och rättigheter oavsett kön.

Åtgärd

Verksamheten och aktiviteterna är utformade så att alla barn deltar på sina villkor, förmåga och intresse oavsett kön. Pedagogerna är lyhörda för vad som sker och tar tag i situationer när de uppstår. På våra reflektioner så ska vi analysera och reflektera om alla oavsett kön, har fått möjlighet att delta.

Motivera åtgärd

Utifrån våra observationer och reflektioner kring verksamheten så planerar och utformar vi verksamheten så att den erbjuder alla barn samma rättigheter, möjligheter och respekt för allas lika värde oavsett kön.

Ansvarig

Alla pedagoger och förskolechefen

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Könsidentitet eller könsuttryck

Områden som berörs av åtgärden

Könsidentitet eller könsuttryck

Mål och uppföljning

Ingen på förskolan ska diskrimineras eller trakasseras pga. könsidentitet eller könsuttryck.

Åtgärd

Genom våra observationer och reflektioner så förändrar vi vårt material, miljö eller vårt fokusområde efter vilka funderingar som uppstår hos barnen. Genom vårt förhållningssätt så visar vi ett tillåtande klimat för alla oavsett kön eller könsidentitet.

Motivera åtgärd

För att alla barn ska få utveckla sin egen könsidentitet och sitt eget könsuttryck är vi medvetna om vad vi gör/säger och vad vi erbjuder barnen. Genom litteratur och drama kan vi visa det. Genom samtal och reflektioner.

Ansvarig

Alla pedagoger och förskolechefen

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Etnisk tillhörighet

Områden som berörs av åtgärden

Etnisk tillhörighet

Mål och uppföljning

Ingen på förskolan ska diskrimineras eller trakasseras pga. sitt etniska ursprung.

Åtgärd

Vi respekterar allas högtider. Genom förhållningssättet gentemot barnen och mot varandra visar pedagogerna på alla människors lika värde. Utifrån Läroplanen för förskolan 98/16 arbetar pedagogerna med värdegrunden. Genom kommunikation, observationer och reflektioner i verksamheten så kan vi förebygga olika dilemman. Barnkonventionen har ett bra material som vi ska använda mer av.

Motivera åtgärd

Förskolan är en social och kulturell mötesplats där vi ska göra barnen medvetna om det egna kulturarvet och andras kulturer. I förskolan ska barnen få möjlighet att utveckla förmåga att förstå andras villkor och värderingar. Exempelvis genom att införskaffa kunskap om vår egen och andras kultur så får vi en ökad förståelse. 

Ansvarig

Alla pedagoger och förskolechefen

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Religion eller annan trosuppfattning

Områden som berörs av åtgärden

Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning

Alla på förskolan ska känna sig respekterade oavsett religion eller annan trosuppfattning.

Åtgärd

Genom ett respektfullt förhållningssätt och ett visat intresse visar samtliga pedagoger på att religion och annan trosuppfattning respekteras på förskolan. Vi tar till vara på barnens funderingar och tankar kring olika religioner på ett respektfullt sätt och tar reda på kunskap tillsammans vid behov.

Motivera åtgärd

Pedagogerna är lyhörda och har ett etiskt professionellt förhållningssätt i mötet med olika religioner.

Ansvarig

Alla pedagoger och förskolechefen

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Funktionsnedsättning

Områden som berörs av åtgärden

Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning

Ingen ska behöva känna sig diskriminerad av funktionsnedsättning.

Åtgärd

Pedagogerna har ett respektfullt, empatiskt förhållningssätt. Diskuterar olikheter och allas lika värde med barnen och i personalgruppen. Gör förändringar i inomhus- och utomhusmiljön så att alla individer får samma förutsättningar att kunna delta i förskolans aktiviteter. 

Motivera åtgärd

För att ingen ska känna utanförskap är det viktigt att grundlägga allas lika värde i barngruppen och i personalgruppen. Vi fokuserar mycket på vår grundverksamhet utifrån normer och värden. Att göra det möjligt för alla barn och vuxna att delta utifrån sina egna förutsättningar genom miljön och olika hjälpmedel.

Ansvarig

Alla pedagoger och förskolechefen

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Sexuell läggning

Områden som berörs av åtgärden

Sexuell läggning

Mål och uppföljning

Ingen på förskolan ska behöva diskrimineras eller trakasseras pga. sin sexuella läggning.

Åtgärd

Pedagogerna använder bland annat modern litteratur som beskriver olika familjesammansättningar vid olika tillfällen.  Genom observationer och reflektioner i verksamheten så utformar vi miljön och vårt material utifrån vad vi ser och hör. Pedagogerna har ett etiskt förhållningssätt till alla människors olika val när det gäller sexuell läggning.

Motivera åtgärd

Vi använder oss av ett medvetet val av barnlitteratur på förskolan.  Personalens förhållningssätt spelar stor roll för vad barnen på förskolan har för syn på människor med annan sexuell läggning.

Ansvarig

Alla pedagoger och förskolechefen

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Ålder

Områden som berörs av åtgärden

Ålder

Mål och uppföljning

Ingen på förskolan ska diskrimineras eller trakasseras pga. sin ålder.

Åtgärd

Skapa förutsättningar på förskolan för att det ska vara möjligt och roligt att välja aktiviteter efter intresse och inte efter sin ålder. Vara öppen i sitt förhållningssätt och uppmuntra samverkan över alla åldrar. Vi anpassar miljön efter barnens intresse.

Motivera åtgärd

Genom observation och reflektion av verksamheten så kan man skapa förutsättningar för barnens olika intressen. När vi anpassar miljön så skapar vi fler möjligheter för barnen att utvecklas och lära sig nya saker.

Ansvarig

Alla pedagoger och förskolechefen

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 


 

 

Rutiner för akuta situationer

 

Policy

 

Miljön på förskolan präglas av visad hänsyn och ömsesidig respekt

 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

 

Närvarande, medforskande och observanta pedagoger. Kontinuerliga observationer av olika situationer och miljöer. Därefter reflektioner och analyser av de olika observationerna där denna fråga uppstår: Hur går vi vidare utifrån det vi har fått syn på? Då kan pedagogerna förändra och utveckla sin verksamhet så att inte det uppkommer trakasserier och kränkande behandling.

 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

 

Alla pedagoger och förskolechefen på förskolan

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

 

När det gäller barn i förskolan som kränker andra barn bedöms agerandet inte alltid som kränkningar utan det handlar ofta om att personalen brister i sin tillsyn. Förskolechefen informeras. Den pedagog som har varit närvarande i situationen informerar vårdnadshavare, vidare sker uppföljning av händelsen. All personal som får kännedom att ett barn blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är skyldig att anmäla till förskolechef och förskolechefen är skyldig att anmäla till huvudman. Huvudmannen i sin tur är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring kränkningarna och vid behov vidta åtgärder.

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

 

All personal som får kännedom att ett barn blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är skyldig att anmäla till förskolechef som har samtal med berörd pedagog och informerar vårdnadshavare. Förskolechefen är skyldig att anmäla till huvudman. Huvudmannen i sin tur är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring kränkningarna och vid behov vidta åtgärder. Om förskolechef kränker barn ska det anmälas direkt till huvudman.

 

Rutiner för uppföljning

 

Barnobservationer. Uppföljningssamtal med berörda parter ska ske inom en snar framtid.

 

Rutiner för dokumentation

 

Ansvarspedagog (den som har varit med i händelseförloppet) ansvarar för dokumentation och uppföljning sker.

 

Ansvarsförhållande

 

All pedagoger på förskolan och förskolechefen.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.