Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

 

Läsår:


 

 

Grunduppgifter

 

Verksamhetsformer som omfattas av planen

 

Förskola

 

Ansvariga för planen

 

Hela personalgruppen

 

Vår vision

 

Närtuna förskola ska bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka alla former av kränkande behandling och diskriminering.

 

Planen gäller från

 

2017-01-01

 

Planen gäller till

 

2017-12-31

 

Läsår

 

 

 

Barnens delaktighet

 

Utifrån höstens utvecklingssamtalshäfte, ställer vi intervjufrågor till barnen som vi använder som underlag i planen mot kränkande behandling och diskriminering. Vårdnadshavare ställer samma frågor hemma. Barnen är med och kan påverka sin vardag på förskolan till stor del.

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

 

Vårdnadshavare får hem intervjufrågor som de svarar på och även frågor som de ställer till barnen. De använder vi som underlag i utvärderingen av planen mot kränkande behandling och diskriminering. Det sker också kontinuerligt via den dagliga tamburkontakten mellan vårdnadshavarna och pedagoger.

 

Personalens delaktighet

 

Pedagogerna har varit med och tagit fram ursprungsplanen till utvecklingssamtalshäftet. Varje år används barnintervjufrågorna som kartläggning för att följa upp, utvärdera och förnya fjolårets handlingsplan.

 

Förankring av planen

 

Det sker på personalmöte, föräldramöte och öppet möte. Det är en del av grundverksamheten. Pedagoger och barn samtalar dagligen om normer och värden.


 

 

Utvärdering

 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

 

Barnintervjufrågor har besvarats både hemma och på förskolan. Vi har diskuterat i våra personalmöten och nu går en pedagog nätverksträff med Adrian om "tusen färger".

 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

 

Hela personalgruppen

 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

 

Det har förändrats med andra barn och vår pedagogiska miljö har förändrats utifrån barns behov och intressen, barnråd har vi inte haft längre utan vi samtalar på våra samlingar som sker dagligen.

 

Årets plan ska utvärderas senast

 

2017-12-31

 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

 

Arbetslaget ska träffas på ett personalmöte och utvärdera årets plan och sammanställa vad vi kommit fram till. Planen är nu inlagd i en ny projektmall som ska användas och då kommer den att bli mer levande i den dagliga verksamheten.

 

Ansvarig för att årets plan utvärderas

 

All personal på förskolan


 

 

Främjande insatser

 

Namn

Främja och förhindra

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Alla barn ska känna sig respekterade och trygga i verksamheten. Alla vårdnadshavare ska känna sig förvissade om att deras barn inte utsätts för kränkande behandling eller utsätts för diskriminering på grund av Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. Vi arbetar med produktiva frågor som ställs till barnen, Hur kände du? Hur tänkte du? Hur tror du den andre kände sig? Hur skulle du vilja att det var? Hur kunde du ha gjort? För att närma oss mål och kunna följa upp situationer.

Insats

Förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare. Genom att pedagogerna ser och är intresserade av barnen och skapar möjligheter till att barnen får komma till tals och bli lyssnade på. Barnen får uttrycka sina egna tankar och idéer samt att de blir tagna på allvar. Pedagogerna ska vara där barnen är. Pedagogerna på förskolan ska vara goda förebilder. Använda sig av ett reflekterande förhållningsätt i arbetet med barnen.

Ansvarig

All personal på förskolan och förskolechef

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 


 

 

Kartläggning

 

Kartläggningsmetoder

 

Att ha relevanta frågor vid barnintervjuer. Lyssna in vad vårdnadshavare har hört att barnen sagt. Vi strävar efter att ha en öppen kommunikation med vårdnadshavare. Vårdnadshavare har berättat och undrat vad barnen har varit med om för händelser på förskolan, utifrån vad barnen berättat hemma. Vi gör även barnobservationer och samtalar med varandra över saker som kan förbättras.

 

Områden som berörs i kartläggningen

 

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

 

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen

 

Genom barnintervjuer, föräldramöten och genom en inbjudan till att delta på öppet möte. Kartläggningen sker kontinuerligt genom samtal med barnen och med den dagliga hallkontakt vi har med vårdnadshavare.

 

Hur personalen har involverats i kartläggningen

 

På arbetsplatsträffar. Genom att aktivt delta i den dagliga verksamheten, samtalar vi med varandra och har god chans till förändring om det behövs.

 

Resultat och analys

 

Utifrån barnintervjufrågorna kom det fram att de flesta barn får vara med och leka om de vill. Vi ser även genom intervjuerna att barnen trivs och vi arbetar ständigt för att skapa nya utmaningar i den pedagogiska miljön som ska vara likvärdig för alla barn.  Det finns ett stort rörelse behov bland barnen i form av brottning, spring och att klättra runt och även på varandra. Vi behöver därför utmana barnen för att minska på konflikterna som då och då uppstår mellan barnen.


 

 

Förebyggande åtgärder

 

Namn

Kränkande behandling

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling

Mål och uppföljning

Alla barn ska känna sig trygga på förskolan. Inget barn ska utsättas för kränkande behandling.

Åtgärd

Alla pedagoger på förskolan föregår med gott exempel och visar samt samtalar med barnen hur man är mot varandra.  Pedagogerna på förskolan samtalar kontinuerligt med barnen om hur man är en bra kompis.  Vi samtalar om värdegrundsfrågor och har intervjufrågor som barnen får besvara. Vi har förändrat vårt material och bygger nu rum i rummen för att få till mindre barngrupper vilket skapar trygghet och färre konflikter.

Motivera åtgärd

Förskolan har ett medvetet arbetssätt i alla situationer om hur en bra medmänniska är. Språket är en jätteviktig del i hur vi bemöter varandra, både bland barn och pedagoger.

Ansvarig

All personal och förskolechef

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Kön

Områden som berörs av åtgärden

Kön

Mål och uppföljning

Alla barn ges samma möjligheter och rättigheter oavsett kön.

Åtgärd

Pedagogerna arbetar för att verksamheten och aktiviteter är utformade så att alla barn ges möjlighet att delta på sina villkor. Utifrån sin förmåga och sitt intresse och oavsett kön. Lyhörda och medforskande pedagoger är något vi tränas i och strävar efter att vara varje dag.

Motivera åtgärd

Vi planerar och utformar alltid verksamheten så att den ska ge alla barn samma rättigheter, möjligheter och en respekt för allas lika värde oavsett kön. Vi arbetar medvetet med vårt förhållningssätt.

Ansvarig

All personal och förskolechef.

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Könsidentitet eller könsuttryck

Områden som berörs av åtgärden

Könsidentitet eller könsuttryck

Mål och uppföljning

Ingen på förskolan ska diskrimineras eller trakasseras pga. könsidentitet eller könsuttryck.

Åtgärd

Barnen har tillgång till litteratur som beskriver olika könsidentiteter och könsuttryck. Vid behov kompetensutvecklar vi personal genom böcker, föreläsningar och artiklar. Genom våra observationer och reflektioner så förändrar vi vårt material, eller vårt fokusområde, efter vilka funderingar som uppstår hos barnen. Genom vårt förhållningssätt så har vi ett tillåtande klimat. Nu pågår en nätverksträff med Arian "tusen färger" där vi har en pedagog som deltar och kan så förmedla sin nya kunskap till arbetslaget och för barnen. Vi har börjat med att se över ny litteratur från "olika förlag".

Motivera åtgärd

För att alla barn ska få utveckla sin egen könsidentitet och sitt eget könsuttryck är vi medvetna om vad vi gör/säger och i vårt förhållningssätt, vad vi erbjuder barnen. Genom litteratur, bilder med olika relationer och dialoger, så kan vi förklara och synliggöra.

Ansvarig

All personal och förskolechef

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Etnisk tillhörighet

Områden som berörs av åtgärden

Etnisk tillhörighet

Mål och uppföljning

Alla barn och vårdnadshavare ska känna sig respekterade oavsett etnisk tillhörighet.

Åtgärd

Vi för diskussioner om värderingar och attityder. Genom förhållningssättet gentemot barnen och mot varandra visar pedagogerna på alla människors lika värde. Pedagogerna pratar om det men kan bli bättre på att synliggöra med bild och text. Vi pratar om olika kulturer och frågar barnen hur de gör hemma.

Motivera åtgärd

Svenska förskolan är en social och kulturell mötesplats som ställer krav på att stärka denna förmåga och förbereda samt göra barnen medvetna om det egna kulturarvet och andras kulturer. I förskolan ska barnen få möjlighet att utveckla förmåga att förstå andras villkor och värderingar.

Ansvarig

All personal och förskolechef

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Religion eller annan trosuppfattning

Områden som berörs av åtgärden

Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning

Alla barn och vårdnadshavare ska känna sig respekterade oavsett religion eller annan trosuppfattning. Vid behov kompetensutvecklar vi pedagogerna för ökad kunskap och förståelse.

Åtgärd

Genom ett respektfullt förhållningssätt visar samtliga pedagoger på att religion och annan trosuppfattning respekteras på förskolan. Den nya nätverksträffen med Adrian "Tusen färger" -interkulturellt arbetssätt som pågår under ett år.

Motivera åtgärd

För att möta barnet och familjen/vårdnadshavare på ett respektfullt sätt så krävs det ökad kunskap om familjen/vårdnadshavare, religionen eller trosuppfattningen.

Ansvarig

All personal och förskolechef

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Funktionsnedsättning

Områden som berörs av åtgärden

Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning

Ingen ska känna sig diskriminerad pga. kommentarer från barn och vuxna. Barnet får de förutsättningar som behövs för att klara sin vistelse på förskolan samt kunna delta i verksamheten och i aktiviteter med övriga barn.

Åtgärd

Pedagogerna använder sig av ett respektfullt förhållningssätt, diskuterar olikheter och allas lika värde med barnen och i personalgruppen. Vi anpassar verksamheten och dess miljö efter individens behov och intresse. Pedagogerna för diskussioner med Vårdnadshavare vid behov.

Motivera åtgärd

För att inget barn ska känna utanförskap är det viktigt att grundlägga allas lika värde i barngruppen och i personalgruppen samt göra det möjligt för alla barn att delta utifrån sina förutsättningar genom miljön och olika hjälpmedel.

Ansvarig

All personal och förskolechef

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Sexuell läggning

Områden som berörs av åtgärden

Sexuell läggning

Mål och uppföljning

Ingen på förskolan ska diskrimineras eller trakasseras pga. sin sexuella läggning.

Åtgärd

Barnen har tillgång till litteratur som beskriver olika familjesammansättningar. Kompetensutveckling sker vid behov för pedagoger, genom litteratur, artiklar och föreläsningar. Pedagogerna har ett öppet förhållningssätt till alla människor.

Motivera åtgärd

Vi använder oss av ett medvetet val av litteratur på förskolan.  Pedagogernas förhållningssätt har stor betydelse för vad barnen på förskolan ges för syn på familjer med annan sexuell läggning.

Ansvarig

All personal och förskolechef

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Ålder

Områden som berörs av åtgärden

Ålder

Mål och uppföljning

Ingen på förskolan ska diskrimineras eller trakasseras pga. sin ålder.

Åtgärd

Diskuterar ålder och allas lika värde med barnen och i personalgruppen. Pedagogerna är uppmärksamma på risksituationer. Skapar förutsättningar på förskolan för att det ska vara möjligt och roligt att välja aktivitet efter intresse och inte efter sin ålder, vara öppen i sitt förhållningssätt och uppmuntra samverkan över alla åldrar. Vi delar i mindre grupper utifrån deras utveckling och intresse.

Motivera åtgärd

Pedagogerna har ett etiskt professionellt förhållningssätt. Genom observationer och reflektion av verksamheten så kan man skapa förutsättningar för barnens olika intressen oavsett ålder.

Ansvarig

All personal och förskolechef

Datum när det ska vara klart

2016-12-31

 

 


 

 

Rutiner för akuta situationer

 

Policy

 

Miljön på förskolan ska präglas av visad hänsyn och ömsesidig respekt.

 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

 

Medforskande pedagoger med ett etiskt förhållningssätt är strävansmålet för att kunna upptäcka i tid. Pedagogerna kommunicerar med varandra.

 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

 

Alla pedagoger och förskolechefen på förskolan.

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

 

När det gäller barn i förskolan som kränker andra barn bedöms agerandet inte alltid som kränkningar utan det handlar ofta om att personalen brister i sin tillsyn. Förskolechefen informeras. Den pedagog som har varit närvarande i situationen informerar vårdnadshavare, vidare sker uppföljning av händelsen. All personal som får kännedom att ett barn blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är skyldig att anmäla till förskolechef och förskolechefen är skyldig att anmäla till huvudman. Huvudmannen i sin tur är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring kränkningarna och vid behov vidta åtgärder.

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

 

All personal som får kännedom att ett barn blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är skyldig att anmäla till förskolechef som har samtal med berörd pedagog och informerar vårdnadshavare. Förskolechefen är skyldig att anmäla till huvudman. Huvudmannen i sin tur är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring kränkningarna och vid behov vidta åtgärder. Om förskolechef kränker barn ska det anmälas direkt till huvudman.

 

Rutiner för uppföljning

 

Observationer görs alltid som en uppföljning.

 

Rutiner för dokumentation

 

Ansvarspedagog (den som har varit med i händelseförloppet) på avdelningen ansvarar för dokumentation och uppföljning.

 

Ansvarsförhållande

 

All personal på förskolan och förskolechef.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.