Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våra mål och hur vi når dem

Vår verksamhet regleras av lagar och styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap, utmaning och tydliga krav.

Stilleben från ateljé på förskola

Styrdokument

FN:s barnkonvention

Förenta Nationerna antog 1989 en konvention om barnens rättigheter. I den finns en universell definition om vilka rättigheter alla barn har och den är en del av den internationella folkrätten. Alla övriga styrdokument för förskolan grundar sig i denna konvention. Från den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag.

Skollagen

Skollagen (2010:800) är stiftad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Lagen anger vilka uppgifter förskoleverksamheten har och vilka grundläggande krav som ställs på kvalitet, bland annat gruppstorlek, personalens kompetens och lokaler.

Läroplan för förskolan

I läroplanen för förskolan beskrivs vårt uppdrag och vilka mål vi ska sträva mot. Den reviderades under 2018 och de nya skrivningarna gäller från 1 juli 2019. Läroplanen är styrande för alla förskolor i Sverige.

Norrtälje kommuns verksamhetsplan

Kommunfullmäktige beslutar varje år om en "barnpeng" som ska finansiera förskolans verksamhet. Den redovisas i Norrtälje kommuns verksamhetsplan och där finns även de mål som kommunfullmäktige vill att förskolorna ska arbeta mot.

Länna förskolas egna mål

Varje år utvärderar alla förskolor sin verksamhet. I det arbetet utgår vi från utvärderingar, enkäter och självskattningar som har fyllts i av vårdnadshavares och pedagoger samt tillsammans med barnen. Materialet sammanställs och analyseras, för att sedan använda till att ta fram de prioriterade mål som vi ska arbeta efter just nu. Läsåret 21/22 handlar våra prioriterade mål om arbete med jämställdhet och demokrati, om att utveckla arbetat med digitala verktyg samt om matematik.

Vårt kvalitetsarbete

Det är viktigt för oss att ständigt utveckla vår verksamhet och förändras i takt med tiden. Därför dokumenterar vi det vi gör tillsammans med barnen, observerar hur deras lärande utvecklas, lyssnar på deras synpunkter och frågar efter vad vårdnadshavare tycker i enkäter som Våga Visa.  Vi studerar våra resultat, analyserar dem och vidtar de åtgärder som behövs för att förbättra dem. Allt detta är viktiga delar i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Genom kontinuerlig information, daglig kontakt, utvecklingssamtal och dokumentation i kommunens lärplattform Unikum ges föräldrar möjlighet att vara delaktiga i verksamheten och sitt barns utveckling.

Alla familjer erbjuds utvecklingssamtal två gånger om året, där varje vårdnadshavare i lugn och ro kan ta del av hur just hur deras barn har det på förskolan; vilka kompisar barnet leker med, vad man gör och lär sig på förskolan. Det är även ett bra tillfälle att ta upp frågor och synpunkter på verksamheten.

Norrtälje kommuns utvecklingssatsningar

Norrtälje kommun satsar just nu på att implementera nya skrivningar i förskolan läroplan hos alla pedagoger. de nya skrivningarna handlar om begreppen undervisning och utbildning samt innhåller bland annat nyheter om hållbar utveckling, hälsa och digitala verktyg. 

Likabehandlingsarbete

Vårt likabehandlingsarbete består av att regelbundet observera och samtala med barnen kring trivsel, trygghet och allas lika värde. Pedagogerna observerar och utvärderar sitt eget arbete. Vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet i arbetet genom att svara på en enkät samt i dialog vid utvecklingssamtal. Arbetet sammanfattas i "Plan mot kränkande behandling" som finns att läsa nedan.

Länkar


Plan mot kränkande behandling

Barnkonventionen på Unicefs webbplats

Skollagen

Läroplan för förskolan - pdf

Senast ändrad: 2022-02-04
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.