Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

 

Läsår:


 

 

Grunduppgifter

 

Verksamhetsformer som omfattas av planen

 

Förskoleverksamhet

 

Ansvariga för planen

 

Hela arbetslaget.

 

Vår vision

 

Ingen form av kränkande behandling eller diskriminering skall förekomma i förskolans verksamhet. Håsta förskola skall därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka alla former av kränkande behandling och diskriminering.

 

Planen gäller från

 

2017-01-01

 

Planen gäller till

 

2017-12-31

 

Läsår

 

 

 

Barnens delaktighet

 

Inför höstens utvecklingssamtal har alla barnen på Kastanjetten intervjuats med samma diskussionsfrågor vid två tillfällen, hemma och på förskolan. Svaren jämförs och används sedan till vår kartläggning för likabehandling och kränkandebehandlingsplanen.

 

På Trumman har samma utvecklingssamtal/material använts, men svaren hamnar oftast hos vårdnadshavare då barnen inte har det verbala språket. Vi pedagoger observerar och kan genom diskussion med varandra se hur barnen samspelar.

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

 

Inför höstens utvecklingssamtal har alla vårdnadshavare tillsammans med sina barn fått tagit del av diskussionsfrågor hemma.  Barnens svar jämförs med förskolans, och vi kommer att använda alla svaren i vår kartläggning för likabehandling och Kränkandebehandlingsplanen. Detta skapar en helhetsbild av vår verksamhet.

 

Personalens delaktighet

 

Personal har gemensamt arbetat fram diskussionsfrågorna i en liten arbetsgrupp, med personal från hela enheten. Personalen har gjort barnintervjuerna med alla barn på Kastanjetten och Trumman Personalen har gjort en kartläggning av svaren. Intervjufrågorna gjordes om för att kunna användas för alla barn och föräldrar.

 

Förankring av planen

 

Likabehandlingsplanen förankras hos barnen genom vårt förhållningssätt mot varandra och genom vårt arbete med grundstrukturen. Planen förankras hos personalen genom diskussioner på personalmöte. På föräldramötet informerar vi om hur likabehandlingsplanen hålls levande. Vi återkopplar även till utvecklingssamtals häftet.


 

 

Utvärdering

 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

 

I vårt ”häfte" som används vid höstens utvecklingssamtal har vi lagt in intervjufrågor kopplade till Likabehandlingsplanen. Det har varit frågor till både barn och vårdnadshavare att svara på hemma.

 

På Kastanjetten har vi intervjuat barnen. Övervägande föräldrar har svarat på frågorna.

 

På Trumman har vi observerat våra barn och en del föräldrar har svarat på frågorna.

 

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

 

Personal från Kastanjetten går igenom svaren själva.

 

Personal från Trumman går igenom svaren själva.

 

Det är påbörjat ett kooperativt arbete för att kunna skapa ett bättre samarbete och för att kunna nå våra gemensamma mål.

 

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

 

Vi vuxna har arbetat för att vara goda förebilder och vi har bemött barnen med öppna ögon och visat dem respekt. Vi har fokuserat extra på att vara en bra kompis, genom lek, sång och skapande aktiviteter.

 

Med hjälp av projektarbete startade vi på förskolan hösten med inskolningar, vi arbetade med normer och värden samt barns delaktighet och inflytande.

 

Vi pedagoger på förskolan upplever att barnen är trygga och känner sig delaktiga.

 

Årets plan ska utvärderas senast

 

2017-12-31

 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

 

Genom enkätfrågor till föräldrar och utvecklingssamtalshäftet. Observationer och reflektioner med barngrupperna sker på förskolan. Kontinuerlig uppföljning sker under året med hjälp av projektbeskrivningar, pedagogisk dokumentation på förskolan. Arbetet kring normer och värden genomsyrar vår verksamhet hela tiden.

 

Ansvarig för att årets plan utvärderas

 

Pedagogerna på förskolan


 

 

Främjande insatser

 

Namn

Förebyggande för kränkning

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Alla barn ska få känna sig respekterade och trygga i verksamheten. Alla vårdnadshavare känner sig förvissade om att deras barn inte utsätts för kränkande behandling eller utsätts för diskriminering på grund av Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. Frågor som används i vardagen är; Hur kände du? Hur tänkte du? Hur tror du den andre kände sig? Hur skulle du vilja att det var? Hur kunde du ha gjort? Utifrån Lpfö98/16 arbetar vi med att skapa en medvetenhet hos barnen.  Att barnen respekterar att ett NEJ är STOP/SLUTA och vi visar med tecken handflatan upp. Vi arbetar med förståelse för varandra som empati och allas lika värde.

Insats

Vi pedagoger strävar efter att vara bra förebilder. Visar på hur man är en god medmänniska med respekt för varandra. Vi arbetar aktivt med att stärka barnens självkänsla, självtillit och självförtroende. Genom uppmuntran till egna initiativ och stärker dem i att den egna personen är bestämmande. Vi pedagoger undervisar barnen i att använda ordet Stopp/sluta och nej. Vi pedagoger strävar efter att vara lyhörda och kommunicerar med varandra för att kunna ha en god uppsikt över de utrymmen där barn befinner sig i sin lek. För att få syn på hur vår pedagogiska miljö är anpassad utifrån våra barns intressen och behov.

Ansvarig

Pedagogerna

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Likabehandling

Områden som berörs av insatsen

Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning

Förståelse för att alla människor har lika värde, oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi följer upp detta vid behov, vi är uppmärksamma, lyhörda för att hela tiden vara steget före, vi samtalar på våra reflektioner kring ämnet. Pedagogerna ska ha ett etiskt förhållningssätt.

Insats

Material är tillgängligt för alla barn oavsett kön. Pedagogerna bemöter barnen med öppna ögon och visar dem respekt. Vi pedagoger är lyhörda och arbetar med öppna frågor. Alla barn ska respekteras utifrån deras individuella förutsättningar. Vår pedagogiska miljö förändras även utifrån våra barns intressen och behov. 

Ansvarig

Alla pedagoger

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 


 

 

Kartläggning

 

Kartläggningsmetoder

 

Vi använder oss utav barnfrågor samt kommunens kundundersökning till föräldrarna. Vi på förskolan använder oss utav observationer, planerade samtal där barnen får förmedla sina tankar och funderingar som vi arbetar vidare med. Detta sker med kontinuerliga observationer över hur barnen samspelar med varandra. Vi gör detta inomhus som utomhus.

 

Områden som berörs i kartläggningen

 

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

 

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen

 

Vårdnadshavare har i vårt utvecklingssamtals material fått våra likabehandlingsfrågor att besvara hemma, både barn- och föräldrafrågor. Dialog sker i den dagliga kontakten med föräldrar/vårdnadshavare. Information och diskussion sker även vid utvecklingssamtalen, öppna mötet och på föräldramötet.

 

Hur personalen har involverats i kartläggningen

 

Barnens svar hemifrån jämförs med förskolan och svaren kommer att användas i vår kartläggning för likabehandling och Kränkande behandlingsplanen. Vi observerar samspelet i barngruppen, och är lyhörda...

 

Resultat och analys

 

Vi har arbetat utifrån Lpfö98/16 och fördjupat oss i normer och värden, barns delaktighet och inflytande. Vi har skapat ett kollegialt lärande för att kunna arbeta utifrån våra nya mål vidare även stärkt barns utvecklande och lärande i fokus. Strukturerat upp vår verksamhet för att kunna har en röd tråd. Föräldrar är idag nöjda och positiva vilket de talar om för oss pedagoger väldigt ofta. Det är ett fint kvitto på hur vi pedagoger har utvecklat och stärkt vår verksamhet.

 
 

 

Förebyggande åtgärder

 

Namn

Kränkande behandling

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling

Mål och uppföljning

Alla barn ska känna sig trygga på förskolan.  Inget barn ska utsättas för kränkande behandling

Åtgärd

Samtliga pedagoger på förskolan föregår med gott exempel och visar barnen hur man är mot varandra. Pedagoger på förskolan samtalar om värdegrundsfrågor och hur man respekterar varandra, samt intervjufrågor som barnen får besvara. Ny nätverksträff "Tusen färger" där en pedagog deltar och för sin nya kunskap vidare till övriga kollegor.

Motivera åtgärd

Pedagogerna har nu ett kollegialt lärande. Öppna dörrar och en god dialog i förskolan som sker dagligen. Vi har strukturerat vår verksamhet med god kommunikation, ändrade regler och rutiner för att få till en bra pedagogisk miljö för alla som vistas här. Vi är barnens förebilder.

Ansvarig

Alla pedagoger och förskolechefen

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Kön

Områden som berörs av åtgärden

Kön

Mål och uppföljning

Alla barn har samma möjligheter och rättigheter oavsett kön.

Åtgärd

Verksamheten och aktiviteterna är utformade så att alla barn deltar på sina villkor, förmåga och intresse oavsett kön.  Lyhörda pedagoger som finns närvarande för att kunna fånga upp barns funderingar och frågor. Genom att ha förändrat miljön, synliggjort olika relationer i bilder och text. Litteratur, utklädnadskläder. Adrians nätverksträff "Tusen färger" och nya föreläsningar.

Motivera åtgärd

Vi planerar och utformar alltid verksamheten så att den erbjuder barnen samma rättigheter, möjligheter och en respekt för allas lika värde oavsett kön. Pedagogerna synliggör nu mera denna olikhet genom att bryta normen.

Ansvarig

Alla pedagoger och förskolechef

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Könsidentitet eller könsuttryck

Områden som berörs av åtgärden

Könsidentitet eller könsuttryck

Mål och uppföljning

Ingen på förskolan ska diskrimineras eller trakasseras pga. könsidentitet eller könsuttryck.

Åtgärd

Barnen har tillgång till litteratur som beskriver olika könsidentitet och könsuttryck.  Vid behov kompetensutvecklar vi personal genom böcker, föreläsningar, artiklar.  Genom våra observationer och reflektioner så förändrar vi vårt material, eller vårt fokusområde som synliggörs i vår pedagogiska dokumentation. Pedagogerna har ett tillåtande, medforskande förhållningssätt.

Motivera åtgärd

För att alla barn ska få utveckla sin egen könsidentitet och sitt eget könsuttryck är vi mer medvetna om vad vi gör och säger. Detta syns genom vårt förändrade material och litteratur som nu erbjuds barnen, vidare genom samtal och öppna frågor.

Ansvarig

Alla pedagoger och förskolechef

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Etnisk tillhörighet

Områden som berörs av åtgärden

Etnisk tillhörighet

Mål och uppföljning

Ingen på förskolan ska diskrimineras eller trakasseras pga. sitt etniska ursprung.  Våra traditioner bevaras och samtalas kring.

Åtgärd

Pedagogerna visar respekt för allas högtider och traditioner. Genom diskussioner om värderingar och attityder.  Genom vårt förhållningssätt mot barnen och föräldrarna visar pedagogerna på alla människors lika värde. Vi har i reflektion kommit fram till att vi vill synliggöra Håstas traditioner och det gör vi nu genom en bok som vi skapar tillsammans i arbetslaget. Där vi synliggör bakgrund, syfte och rutiner.

Motivera åtgärd

Svenska förskolan är en social och kulturell mötesplats som ställer krav på att stärka denna förmåga och förbereda samt göra barnen medvetna om det egna kulturarvet och andras kulturer. i förskolan ska barnen få möjlighet att utveckla förmåga att förstå andras villkor och värderingar. Exempelvis genom att införskaffa kunskap om olika kulturers högtider för en ökad förståelse.

Ansvarig

All pedagoger och förskolechefen

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Religion eller annan trosuppfattning

Områden som berörs av åtgärden

Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning

Alla barn och föräldrar/vårdnadshavare ska känna sig respekterade oavsett religion eller annan trosuppfattning.  Vid behov kompetensutvecklar vi personalen för ökad kunskap och förståelse.

Åtgärd

Genom ett respektfullt förhållningssätt visar samtliga pedagoger på att religion och annan trosuppfattning respekteras på förskolan. Adrians nätverksträff "Tusen färger" med ett interkulturellt arbetssätt som pågår i ett år, där har vi en pedagog som deltar. Vår bok vi nu skapar för att förstå olika trosuppfattningar och andra kulturer.

Motivera åtgärd

För att kunna möta barnet och familjen/vårdnadshavare på ett respektfullt sätt krävs ökad kunskap om familjens/vårdnadshavare, olika religioner och tros uppfattningar.

Ansvarig

Alla pedagoger och förskolechef

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Funktionsnedsättning

Områden som berörs av åtgärden

Funktionsnedsättning

Mål och uppföljning

Ingen ska känna sig diskriminerad. Barnen får de förutsättningar de behöver för att klara sin vistelse på förskolan samt kunna delta i verksamheten och i aktiviteter med övriga barn.

Åtgärd

Vi använder oss av ett respektfullt förhållningssätt.  Diskuterar olikheter och allas lika värde med barnen och i personalgruppen. Vi gör förändringar i inomhus- och utomhusmiljön så att barnet får samma förutsättningar att kunna delta i verksamhetens olika aktiviteter. Påbörjat arbeta med att förändra material som kan synliggöra olikheter som funktionsnedsättning.

Motivera åtgärd

För att inget barn ska känna utanförskap är det viktigt att grundlägga allas lika värde i barngruppen och i personalgruppen samt göra det möjligt för alla barn att delta utifrån sina förutsättningar genom miljö och olika hjälpmedel.

Ansvarig

Alla pedagoger och förskolechef

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Sexuell läggning

Områden som berörs av åtgärden

Sexuell läggning

Mål och uppföljning

Ingen på förskolan ska diskrimineras eller trakasseras pga. sin sexuella läggning.

Åtgärd

Barnen har tillgång till litteratur, bilder och pussel som beskriver olika familjesammansättningar.  Vid behov kompetensutveckling av personalen genom böcker, artiklar, föreläsningar.  Pedagogerna har ett öppet förhållningssätt till alla människors olika val när det gäller sexuell läggning. Adrians nätverksträff "Tusen färger" som pågår nu under ett år och där vi har en pedagog med.

Motivera åtgärd

Vi använder oss av ett medvetet val av barnlitteratur på förskolan.  Personalens förhållningssätt spelar stor roll för vad barnen på förskolan har för syn på familjer/vårdnadshavare med annan sexuell läggning.

Ansvarig

Alla pedagoger och förskolechef

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 

 

Namn

Ålder

Områden som berörs av åtgärden

Ålder

Mål och uppföljning

Ingen på förskolan ska diskrimineras eller trakasseras pga. sin ålder.

Åtgärd

Diskuterar ålder och allas lika värde med barnen och i personal gruppen.  Pedagogerna är uppmärksamma på risksituationer.  Skapa förutsättningar på förskolan för att det ska vara möjligt och roligt att välja aktivitet efter intresse och inte efter sin ålder, vara öppen i sitt förhållningssätt och uppmuntra samverkan över alla åldrar.

Motivera åtgärd

Genom observation och reflektion så kan man skapa förutsättningar för barnens olika intressen. Om vi pedagoger är medforskande så kan vi närma oss barns tankar och funderingar och på så sätt skapa en bättre miljö för samtliga i verksamheten. Vårt samlararbete utvecklas kontinuerligt genom våra dialoger och kollegiala lärande vi för.

Ansvarig

Alla pedagoger och förskolechef

Datum när det ska vara klart

2017-12-31

 

 


 

 

Rutiner för akuta situationer

 

Policy

 

Ingen form av kränkande behandling eller diskriminering skall förekomma i förskolans verksamhet. Håsta förskola bedriver ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka alla former av kränkande behandling och diskriminering.

 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

 

Pedagogerna håller god uppsikt över alla platser där barn leker inom- och utomhus. Det finns alltid en medforskande pedagog med barnen, så att vi lättare kan observera, reflektera och kan förhindra trakasserier och kränkande behandling i olika situationer som sker i samspelet.

 

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

 

Tar första kontakt med pedagogen på sin avdelning eller en annan pedagog på förskolan, vid behov gå vidare till förskolechef. Förskolechef Kerstin Henriksson kerstin.henriksson@norrtalje.se 0175-740 18

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

 

När det gäller barn i förskolan som kränker andra barn bedöms agerandet inte alltid som kränkningar utan det handlar ofta om att personalen brister i sin tillsyn. Förskolechefen informeras. Den pedagog som har varit närvarande i situationen informerar vårdnadshavare, vidare sker uppföljning av händelsen. All personal som får kännedom att ett barn blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är skyldig att anmäla till förskolechef och förskolechefen är skyldig att anmäla till huvudman. Huvudmannen i sin tur är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring kränkningarna och vid behov vidta åtgärder.

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

 

All personal som får kännedom att ett barn blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är skyldig att anmäla till förskolechef som har samtal med berörd pedagog och informerar vårdnadshavare. Förskolechefen är skyldig att anmäla till huvudman. Huvudmannen i sin tur är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring kränkningarna och vid behov vidta åtgärder. Om förskolechef kränker barn ska det anmälas direkt till huvudman.

 

Rutiner för uppföljning

 

Att prata med barnet/barnen. Att ha en tät dialog med föräldrarna. Att göra en plan för arbetet. All berörd pedagoger blir informerade. Reflektion och avstämning kring åtgärder.

 

Rutiner för dokumentation

 

Att skriva ner vad som hänt och vilka som fått information. Att vid behov göra en skriftlig handlingsplan. Den pedagog som tar emot informationen kring kränkningen är ansvarig för att dokumentera händelsen. Ytterst ansvarig är förskolechefen.

 

Ansvarsförhållande

 

Pedagoger som tar emot informationen. Ytterst ansvarig är förskolechefen.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.