Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Våra mål och hur vi når dem

Vår verksamhet regleras av en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap, utmaning och tydliga krav. Vi har också egna tydliga mål.

Glasburk med blått grejs på Frötuna förskola

Vårt kvalitetsarbete

Det är viktigt för oss att ständigt utveckla vår verksamhet och förändras i takt med tiden. Därför dokumenterar vi det vi gör tillsammans med barnen, observerar hur deras lärande utvecklas, lyssnar på deras synpunkter och frågar efter vad föräldrar tycker i enkäter som Våga Visa. Allt detta är viktiga delar i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi studerar våra resultat, analyserar dem och vidtar de åtgärder som behövs för att förbättra dem.

Genom kontinuerlig information, daglig kontakt, utvecklingssamtal och barnens pärmar ges föräldrar möjlighet att vara delaktiga i verksamheten och sitt barns utveckling.

Alla familjer erbjuds även utvecklingssamtal två gånger om året, där varje förälder i lugn och ro kan ta del av hur just hur deras barn har det på förskolan; vilka kompisar barnet leker med, vad man gör och lär sig på förskolan. Det är även ett bra tillfälle att ta upp frågor och synpunkter på verksamheten.

Frötuna förskolas egna mål

Varje år utvärderar alla förskolor sin verksamhet. I det arbetet utgår vi ifrån vårdnadshavares och pedagogers enkätsvar i de Brukarenkäter som skickas ut centralt från kommunen.
Samt att alla pedagoger gör skattningar enskilt och i varje arbetslag vad vi erbjuder varje barn så att de ska få så optimala möjligheter som möjligt till utveckling och lärande. Vi har ett material som arbetats fram med hjälp av pedagoger och förskolechefer för de kommunala förskolorna i kommunen och som vi har valt att kalla ”Underlag för bedömning”, förkortat UFB. Varje förskola sammanställer sen detta till en UFB för varje förskola och där beskrivs hur vi varje år vill utveckla vår verksamhet, vilka mål vi satt upp och vilka arbetsområden vi har i fokus. Under hösten 2016 har även ett arbete med att skriva en arbetsplan för varje förskola påbörjats.

vår aktuella arbetsplan 

Likabehandlingsplan, eller Plan mot kränkande behandling
I vår Frötuna Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Slutlig17-01.docx kan du läsa hur vi på Frötuna förskola arbetar för att förebygga och åtgärda kränkande behandling, liksom hur vi arbetar med uppföljning.

Vår verksamhet regleras även av en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap, utmaning och tydliga krav. Här följer en lista på våra styrdokument:

FN:s barnkonvention
Förenta Nationerna antog 1989 en konvention om barnens rättigheter. I den finns en universell definition om vilka rättigheter alla barn har och den är en del av den internationella folkrätten. Alla övriga styrdokument för förskolan grundar sig i denna konvention, läs gärna mer på UNICEFs webbplats.

Skollagen
Skollagen (2010:800) är stiftad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Lagen anger vilka uppgifter förskoleverksamheten har och vilka grundläggande krav som ställs på kvalitet, bland annat gruppstorlek, personalens kompetens och lokaler. Läs gärna mer i Skollagen.

Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10)
I läroplanen för förskolan beskrivs vårt uppdrag och vilka mål vi ska sträva mot. Där kan man till exempel läsa att "förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar". Läroplanen gäller för alla förskolor i Sverige. Läs mer i Läroplan för förskolan.

Norrtälje kommuns verksamhetsplan
Kommunfullmäktige beslutar varje år om en "barnpeng" som ska finansiera förskolans verksamhet. Den redovisas i Norrtälje kommuns verksamhetsplan och där finns även de mål som kommunfullmäktige vill att förskolorna ska arbeta mot.

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.