Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våra mål och hur vi når dem

Vår verksamhet regleras av en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå. I dem kan vi finna både inspiration, kunskap, utmaning och tydliga krav. Vi har också egna tydliga mål.

Styrdokument

FN:s barnkonvention

Förenta Nationerna antog 1989 en konvention om barnens rättigheter. I den finns en universell definition om vilka rättigheter alla barn har och den är en del av den internationella folkrätten. Alla övriga styrdokument för förskolan grundar sig i denna konvention.

Läs mer på UNICEF:s webbplats.

Skollagen

Skollagen (2010:800) är stiftad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och vuxenutbildning. Lagen anger vilka uppgifter förskoleverksamheten har och vilka grundläggande krav som ställs på kvalitet, bland annat gruppstorlek, personalens kompetens och lokaler.

Läs mer i Skollagen.

Läroplan för förskolan

I läroplanen för förskolan beskrivs vårt uppdrag och vilka mål vi ska sträva mot.  Läroplanen gäller för alla förskolor i Sverige. 

Läs mer i Läroplan för förskolan.

Norrtälje kommuns verksamhetsplan

Kommunfullmäktige beslutar varje år om en "barnpeng" som ska finansiera förskolans verksamhet. Den redovisas i Norrtälje kommuns verksamhetsplan och där finns även de mål som kommunfullmäktige vill att förskolorna ska arbeta mot.

Edsbro förskola- Rimbo Östra förskoleområde

Ur Lpfö18: Förskolan ska organisera utbildningen så att barnen möts leker och lär tillsammans samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av köns tillhörighet (sid 7) Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. (sid 8)

Varje avdelning ska erbjuda tre fasta lärmiljöer 

Alla miljöer ska vara tillgängliga och bjuda in till utforskande och kreativ lek.

  • Sago/litteratur miljö - Inspirerande miljö med böcker, sagopåsar och digitala hjälpmedel. 
  • Bygg och Konstruktionsmiljö - Bygg och konstruktionsmaterial. En inspirerande miljö som inbjuder till utforskande, utmanande och kreativ lek.
  • Skapandemiljö - Skapande material som barnen själva kan ta fram och använda. Anpassat efter ålder.​​

Övriga miljöer anpassas efter barnens intresse och undervisningstema.

Plan mot kränkande behandling

I vår Plan mot kränkande behandling kan du läsa hur vi på Edsbro förskola arbetar för att förebygga och åtgärda kränkande behandling, liksom hur vi arbetar med uppföljning. Plan mot kränkande behandling finns att läsa på förskolan. 

Vårt kvalitetsarbete

Det är viktigt för oss att ständigt utveckla vår verksamhet. Därför dokumenterar vi det vi gör tillsammans med barnen, observerar hur deras lärande utvecklas, lyssnar på deras synpunkter och frågar efter vad ni vårdnadshavare har för tankar. Detta arbetssätt gör barnen delaktiga i sitt lärande och de får ett verkligt inflytande över verksamheten. Allt detta är viktiga delar i vårt systematiska kvalitetsarbete. Arbetet med pedagogisk dokumentation ger oss också viktiga redskap när vi följer upp vårt arbete, utvärderar och utvecklar. Vi studerar våra resultat, analyserar dem och vidtar de åtgärder som behövs för att förbättra dem.  Vi använder oss av den digitala lärplattformen Unikum.

Senast ändrad: 2014-06-11
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.