Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vattentoalett till sluten tank

I den här guiden går vi igenom hur du ansöker/anmäler om vattentoalett till sluten tank. Det vill säga, en avloppsanläggning som endast är avsedd för toalettvatten. I guidens sista steg finns blanketten för att göra en ansökan/anmälan och länkar till mer information.

Steg i guiden:

Inledning

Har du valt rätt guide?
Om du vill ansöka om vattentoalett till sluten tank och avlopp för bad,- disk- och tvättvatten (BDT-avlopp) samtidigt, kan du redan nu byta guide. Välj då i stället Guide för vattentoalett till sluten tank och BDT-avlopp.

Har du valt rätt guide så startar vi!

Om du ska anlägga en ny avloppsanläggning, eller göra vissa ändringar på befintlig anläggning, måste du först göra en ansökan/anmälan och vänta på ett skriftligt beslut innan du påbörjar några arbeten. 

Bygg- och miljökontoret handlägger din ansökan/anmälan utifrån de regler och krav som finns i miljöbalken. Vid bedömning av ditt ärende tittar vi på föroreningsrisken och de marktekniska förutsättningarna på fastigheten, med andra ord om det är lämpligt att utföra en avloppsanläggning på din tomt. Vi måste även ta hänsyn till grundvattensituationen i området där du bor. Det är därför vi begär in analysresultat på vattenprover när du ansöker om vattentoalett. 

Tänk på

 • Den slutna tankens volym ska uppgå till minst 3 kubikmeter för ett hushåll.

 • I de flesta fall ställer vi krav på att en extremt snålspolande toalett ska installeras, det vill säga en toalett som spolar mindre än 1 liter per spolning. 

 • Avloppsanläggningen bör placeras minst 5 meter från tomtgränsen.

 • Dagvatten och dräneringsvatten får inte avledas till eller belasta en avloppsanläggning.
 • Tänk på den slutna tankens placering med tanke på slamtömning. Läs mer om uppställningsplats för slambilen på Norrtälje Vatten och Avfalls webbplats.
 • Om du anlägger en ny avloppsanläggning, eller gör vissa ändringar på befintlig anläggning, utan tillstånd är det ett brott mot miljöbalken. Vi är då skyldiga att ta ut en miljösanktionsavgift som du måste betala. Vi kan även förbjuda dig att använda anläggningen eller ställa krav på att du måste göra om den. Utöver miljösanktionsavgiften måste du även betala handläggningsavgiften för det tillstånd som krävs för anläggningen.

Förberedelser

Ta fram en ritning

Innan du kan skicka in din ansökan/anmälan måste du ta fram en ritning som ska bifogas med ansökan/anmälan. Ritningen beskrivs i den här guidens nästa steg. 

Ta vattenprover

Tillsammans med din ansökan/anmälan ska du även bifoga analysresultat av vattenprover. I vår guide om att ta vattenprov beskriver vi hur du kan gå tillväga för att ta vattenprov och lämna för analys. Du hittar guiden Ta vattenprov i den här guidens sista steg. 

Om du behöver hjälp

Om du inte själv kan utforma ritningen eller ta fram de uppgifter som ska lämnas i ansökan/anmälan behöver du anlita en entreprenör/konsult som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska lämna in din ansökan/anmälan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig. Förutom att hjälpa dig att ta fram bilagorna kan de även hjälpa dig att göra ansökan/anmälan, göra provtagningar, planera anläggningens utformning och sedan anlägga den. På exempelvis Avloppsguidens webbplats finns exempel på entreprenörer/konsulter du kan kontakta för hjälp och rådgivning. Observera att vi inte har granskat eller utvärderat företagen.

Bygg- och miljökontoret är tillsynsmyndighet och kan därför inte hjälpa dig att välja avloppslösning eller att upprätta handlingar till din ansökan/anmälan.

Bilagor som behövs i din ansökan/anmälan

För att vi ska kunna handlägga din ansökan/anmälan måste du bifoga den ritning och de handlingar som beskrivs nedan.  

1. Situationsplan i skala 1:500 – 1:1000 över fastigheten 

På ritningen ska följande uppgifter framgå: 

 • Tomtgränser och befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten.
 • Transportväg till fastigheten och en uppställningsplats för slambil.
 • Om du bor på en återvändsgata och slambilen måste vända för att komma från din fastighet, ska även platsen där den kan vända markeras på ritningen.
 • Platsen för avloppsanläggningen.
 • Alla befintliga och planerade dricksvattenbrunnar som ligger inom cirka 100 meters avstånd från anläggningen. Redovisa både grävda och borrade brunnar och de som för närvarande inte används.
 • Alla befintliga och planerade bergvärmehål som ligger inom cirka 100 meters avstånd från anläggningen.
 • Eventuella diken, täckdiken, vattendrag, strand och berg som är synliga ovan markytan på den egna fastigheten och inom cirka 100 meters avstånd från anläggningen.

Här kan du se ett exempel på hur situationsplanen kan se ut

2. Analysresultat av vattenprover på dricksvatten (kloridanalys)

Analysresultat från vattenprov (kloridanalys/saltanalys) uttaget från din egen och två närliggande bergborrade dricksvattenbrunnar. Saknar du egen dricksvattenbrunn tas vattenprov från tre närliggande brunnar. Med närliggande menas inom cirka 100 meters avstånd från din tomtgräns. Om du tänkt installera en extremt snålspolande toalett behöver du bara ta vattenprov på din egen brunn. En extremt snålspolande toalett spolar mindre än 1 liter per spolning. I den här guidens sista steg finns en guide som beskriver hur du kan gå tillväga för att ta ett vattenprov.

3. Beskrivning av avloppsanläggningen 

En kort beskrivning av hur anläggningen ska utformas. 

4. Eventuellt yttrande från samfällighetsföreningen

Behöver endast bifogas om fastigheten ligger inom ett detaljplanerat område. Yttrandet ska avse det ökade grundvattenuttag som en fastighet med hög vatten- och avloppsstandard medför, det vill säga, att även ha en vattentoalett installerad. På vårt karta kan du se om din fastighet ligger inom ett detaljplanelagt område.

5. Eventuellt markägarintyg/servitutsavtal

Om avloppsanläggningen eller del av anläggningen planeras placeras utanför din egen fastighet, ska markägarintyg/servitutsavtal för att få använda annans mark bifogas.

Ansökan/anmälan, handläggning och avgift

Din ansökan/anmälan

För att vi ska kunna handlägga din ansökan/anmälan måste du fylla i alla uppgifter i ansökan/anmälan och bifoga de handlingar vi beskrev i föregående steg i den här guiden. Du kan göra din ansökan/anmälan i den här guidens sista steg. 

Vår handläggning

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Därefter delas den ut till en handläggare. Handläggaren går igenom din ansökan/anmälan för att se om den är komplett. Om ansökan/anmälan inte är fullständigt ifylld eller bilagor fattas kommer vi be dig att komplettera din ansökan/anmälan. Det är först när vi har fått in en komplett ansökan/anmälan från dig som vi påbörjar handläggningen av ditt ärende.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden är högst 12 veckor från det att ansökan/anmälan är komplett. Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre än 12 veckor. Vintertid kan handläggningstiden bli längre om det är mycket snö eftersom det då kan vara svårt att besikta och bedöma platsen för anläggningen. 

Hur mycket kostar det?

För vårt arbete med ditt ärende tar vi ut en handläggningsavgift. Fakturan skickar vi efter att du har fått ett beslut. Vår taxa hittar du i sista steget i den här guiden. Vi tar ut en avgift för det arbete vi har lagt ner även om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. Ditt ärende kan avvisas om du till exempel inte skickar in kompletteringar inom den tid som vi meddelar dig. 

Inspektion på fastigheten

När din ansökan/anmälan är komplett inlämnad gör personal från bygg- och miljökontoret en inspektion på din fastighet och platsen där du tänkt anlägga avloppsanläggningen. 

Inför vår inspektion vill vi att du har märkt ut den slutna tankens tänkta placering med en käpp som är minst 1 meter hög. Ange på käppen: Tank.
Låt käppen stå kvar tills du har fått ett beslut från oss.

Entreprenörsrapport

Entreprenörsrapport

Snarast efter att avloppsanläggningen är helt färdigställd ska den entreprenörsrapport du får tillsammans med beslutet fyllas i och lämnas in till Bygg- och miljönämnden. Tillsammans med entreprenörsrapporten ska du bifoga aktuella bilder från anläggningsarbetet.

Samtidigt som du skickar in entreprenörsrapporten behöver du även beställa ett abonnemang för slamtömning via Norrtälje Vatten och Avfall.

Läs mer om hur du beställer slamabonnemang här.

Tänk på att det endast är den entreprenör som kommunen har avtal med som får tömma din slamanläggning.

Observera att det är fastighetsägarens, inte entreprenörens, ansvar att rapporten kommer in.  

Om din åtgärd avser byte av befintlig sluten tank ska anläggningen som tas ur bruk sluttömmas och tömningsabonnemanget avslutas. Beställning av sluttömning och avslut av abonnemang sker via Norrtälje Vatten och Avfall.

Sammanfattning

 • Kontakta en entreprenör/konsult i god tid om du vill få hjälp med att göra en ansökan/anmälan, göra provtagningar och ta fram de handlingar som ska bifogas med ansökan/anmälan. Exempel på entreprenör/konsult hittar du bland annat på Avloppsguidens webbplats.
 • Se till att din ansökan/anmälan är komplett när den lämnas in så att vi kan påbörja handläggningen av ditt ärende så snabbt som möjligt.
 • Märk ut den slutna tankens tänkta placering med en käpp inför vår inspektion på fastigheten. Låt käppen stå kvar tills du får ett skriftligt beslut.
 • Påbörja inga arbeten förrän du har fått ett skriftligt beslut.
 • Senast en vecka innan du planerar att lägga igen anläggningen ska du kontakta bygg- och miljökontoret för en slutbesiktning.
 • Lämna in Entreprenörsrapporten och bilderna snarast efter att anläggningen är färdigställd. Om du kommer överens med entreprenören att hon/han ska göra det, kontrollera gärna med denne att det har blivit gjort.
 • Beställ eller ändra abonnemang för slamtömning snarast efter det att anläggningen har tagits i bruk. Läs mer om hur du beställer slamabonnemang här. 

Gör din ansökan/anmälan

När du har ställt i ordning de bilagor som ska bifogas kan du göra din ansökan/anmälan. Du hittar blanketten här nedan tillsammans med övrig information.

Du kan antingen skicka in din ansökan/anmälan och bilagorna eller mejla dem till oss. Om du mejlar vill vi få dem i Pdf-format. Adresserna framgår på blanketten. 

Välkommen med din ansökan/anmälan!

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.