Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Sanera PCB

I den här guiden får du vägledning om vad som gäller vid sanering av PCB i byggnader och anläggningar.

Introduktion

Som fastighetsägare är du skyldig att inventera och sanera byggnader och anläggningar från PCB

PCB började användas i Sverige under 1930-talet, men förbjöds 1973 då det visade sig kunna ge negativa hälso- och miljöeffekter. Dessvärre finns stora mängder PCB inbyggda i våra byggnader från tiden 1956-1973. Undersökningar visar att detta inbyggda PCB läcker ut till omgivningen och kommer ut i vår miljö. Därför har regeringen, via förordningen SFS 2007:19 om PCB, beslutat att alla byggnader, förutom enfamiljshus och tvåbostadshus, som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973, ska inventeras och saneras med avseende på PCB-produkter.

Inför saneringen

Om det i fogar eller golvmassor finns PCB-halter över 500 milligram per kilo, ska byggnaden saneras. Så här bör du gå tillväga inför en sanering:

 • Inventera byggnader som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973.
 • Undersök om PCB finns i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer. 
 • Upprätta en åtgärdsplan som innehåller en beskrivning av var PCB förekommer och uppskattade mängder,
 • en tidplan för sanering av PCB i fogmassor och golvmassor
 • eventuellt en tidplan för att ta bort isolerrutor och kondensatorer med PCB.

Inventering av PCB

 Så här inventeras PCB i byggnaden

 • Identifiera byggnader uppförda eller renoverade 1956-1973

 • Undersök var det kan finnas fogmassor och golvmassor i varje byggnad                 
  Det kan vara bra att ta hjälp av en byggnadstekniskt kunnig person vid dessa inventeringar. Att granska ritningar över byggnaden kan ge en bra uppfattning om var fogmassor kan tänkas finnas.

 • Ta prover på fogar och golv och skicka på analys
  Prover bör tas från byggnadens samtliga fogtyper. Det enda säkra sättet att avgöra om en fogmassa innehåller PCB är att ta ut ett prov och låta ett laboratorium göra en analys. Om fogmassan ser olika ut så kan det bero på att de har olika sammansättning eller är olika utsatta för väder och vind. Prover bör tas både utvändigt och invändigt. Var noga med att dokumentera var proverna tas! Förutom anteckningar i protokoll och markeringar på ritningar är det värdefullt med att fotodokumentera provtagningsplatsen. Tänk på att PCB-fogar även kan vara dolda till exempel bakom plåtinklädnad runt fönster och att det även kan finnas PCB-haltig fogmassa som sitter kvar i en fog, överfogad med en ny massa. Utifrån analyssvaren och den bedömda foglängden kan mängden PCB uppskattas.

 • Inventera byggnadens isolerrutor 
  På fönstrens aluminiumprofil framgår oftast tillverkare och tillverkningsår och månad och från denna märkning får man göra en bedömning om fönstret kan antas vara förseglat med PCB-massa. Om märkning saknas eller inte kan tydas måste man anta att förseglingsmassan innehåller PCB.

 • Inventera byggnadens kondensatorer                                                       
  Kondensatorer med metallhölje innehåller nästan alltid olja. Fastställ utrustningens eller installationens ålder för att avgöra om kondensatorn kan innehålla PCB. Oftast finns även tillverkningsår angivet på armaturer, motorer och kondensatorer. Om det inte går att avgöra kondensatorns innehåll bör den klassas som att den innehåller PCB.

Gör så här

 

 1. Redovisa till bygg och miljönämnden
  Rapportera resultatet till bygg och miljönämnden så snart inventeringen är klar. Bifoga analysprotokoll och åtgärdsplan, om inventeringen visar att byggnaden innehåller saneringspliktig PCB. Rapportera inventeringsresultatet även om det inte finns PCB.
 2. Anmäla sanering
  Sanering av PCB-haltiga fogar är en miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till bygg och miljönämnden i god tid före start.
 3. Sanera
  Hitta en seriös entreprenör och genomför saneringen. Dokumentera var sanering har gjorts och vilka PCB-mängder som har tagits bort. Spara redovisning av egenkontroll och mottagningskvitton.
 4. Slutrapportera
  Senast två månader efter avslutad sanering ska en slutrapport lämnas till Bygg- och miljönämnden. Rapporten ska innehålla uppgift om sanerade mängder PCB och mottagningskvitton från godkänd mellanlagringsstation eller från SAKAB.

 

Till hjälp har du våra e-tjänster i länklistan här intill. Fyll i dina uppgifter enligt anvisningarna och skicka till:

Bygg- och miljönämnden
Box 808
761 28 Norrtälje

 

Mer information

Här kan du hitta mer information om PCB och om vad du som fastighetsägare har för skyldigheter för att åtgärda problem.