Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygga bostadshus eller fritidshus

Om du ska bygga nytt eller bygga till ett bostadshus eller fritidshus behöver du ett bygglov. I den här guiden beskriver vi hur du går tillväga för att söka bygglov och vilka handlingar du behöver innan du kan lämna in din ansökan.

Steg i guiden:

Start

Om du ska bygga nytt eller bygga till ett bostadshus eller fritidshus måste du ansöka om bygglov. Du ansöker om bygglov hos bygg- och miljökontoret. Du kan ansöka både via vår e-tjänst eller på pappersblankett. E-tjänsten och blanketten finns i den här guidens sista steg.

Regler och krav

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. En detaljplan reglerar byggrätten, det vill säga hur bland annat området får bebyggas, byggnadernas maxstorlek, maxhöjd, utseende och placering. Är du osäker på vad som gäller, hör av dig till Kontaktcenter.

Förhandsbesked

Om du ska bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område har du möjlighet att, innan du söker om bygglov, ansöka om förhandsbesked. I ett förhandsbesked får du svar på om det över huvud taget är möjligt att bygga det du har tänkt. Om du får ett positivt förhandsbesked går du vidare och ansöker om bygglov. Du kan läsa mer om förhandsbesked i slutet av den här guiden.

Förberedelser

Ritningar till ansökan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Anlita en kontrollansvarig

Under projektets gång behöver du i de flesta fall en certifierad kontrollansvarig. Är du osäker på om din byggnation kräver en kontrollansvarig eller inte, hör av dig till Kontaktcenter. Den kontrollansvariga hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och är med vid arbetsplatsbesök. Den skriver sedan det utlåtande som är underlag för bygg- och miljökontorets slutbesked.

För att du ska vara säker på att du har en kontrollansvarig som kan hjälpa dig med ditt projekt bör du anlita en kontrollansvarig i god tid. Du ska även ange uppgifter om den kontrollansvariga i din ansökan.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan beställer du från bygg- och miljökontoret via vår e-tjänst eller via en pappersblankett. Vi gör kartan på beställning, och det kan därför ta några veckor innan du får den. Eftersom kartan ska bifogas med din ansökan bör du beställa den minst 1 månad innan du ska lämna in din ansökan. Vi tar ut en avgift för att tillverka kartan. Beställningen kan du göra i den här guidens sista steg. 

Ta reda på om du behöver söka strandskyddsdispens

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du samtidigt som du söker bygglov även ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation. Du kan göra din ansökan om strandskyddsdispens på samma blankett eller i samma e-tjänst som ansökan om bygglov. Är du osäker på om din fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till Kontaktcenter. Mer information om strandskyddsdispens hittar du i slutet av denna guide.

Bilagor som behövs i din ansökan

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller dina ritningar fackmannamässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan. För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de vara utförda enligt vår Exempelritning. I exempelritningen kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla.

Vår Exempelritning vid bygglov

Följande handlingar ska du bifoga med din ansökan

 1. Situationsplan
  På en nybyggnadskarta som underlag i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000 ska du rita in:
  • Nya byggnader eller tillbyggnader - måttsättning ska ske med minst 3 vinkelräta mått från fastighetsgräns till byggnad, varav 2 mått ska vara till samma byggnadshörn men från olika fastighetsgränser
  • Förslag till sockelhöjd (SH) alternativt färdigt golv (FG) för ny byggnad
  • Befintliga byggnader - byggnader som ska rivas markeras med kryss
  • Byggnadens entré markeras med en pil
  • Infarter och utfarter till fastigheten (det krävs tillstånd från väghållaren att anlägga en sådan)
  • Parkeringsplatser
  • Eventuella bryggor, stödmurar, vattenbrunnar med mera
  • Markera markområden som schaktas eller fylls ut med jord eller fyllnadsmassor
  • Placering av avloppsanläggning om du ska ha enskilt avlopp

   Tänk på rådande mark- och grundläggningsförhållanden, solinstrålning, träd du vill spara, avloppsanläggningar, brunnar med mera när du planerar ditt bygge.
   Det går inte att flytta byggnadens placering efter att bygglov beviljats!
   Läs mer om nybyggnadskarta på norrtalje.se/nybyggnadskarta

 2. Planritning
  Planritningen är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs. Den ska vara i skala 1:100 och innehålla uppgifter om:
  • Byggnadens yttermått
  • Byggnadens rumsindelning
  • Nya väggar
  • Väggar som rivs

 3. Sektionsritning
  En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa:
  • Rumshöjd
  • Takvinkel
  • Sockelhöjd (SH) alternativt färdigt golv (FG)
  • Skorsten
  • Byggnadens höjd

 4. Fasadritning
  Fasadritiningen ska vara i skala 1:100 och visa:
  • Befintlig marknivå med en streckad linje
  • Ny marknivå med en heldragen linje
  • Markplanering/redovisning av marksektioner ut till tomtgräns

 5. Nybyggnadskarta (underlag för situationsplan)
  Du kan beställa en nybyggnadskarta via vår e-tjänst eller via pappersblankett i den här guidens sista steg. Är du osäker på vad som gäller för dig, hör av dig till Kontaktcenter.

 6. Kopia av kontrollansvariges intyg på certifiering
  Om det krävs en kontrollansvarig till ditt projekt ska du bifoga intyg på den kontrollansvariges certifiering. Är du osäker om din byggnation kräver en kontrollansvarig eller inte kan du höra av dig till Kontaktcenter.

 7. Vid eventuell ansökan om strandskyddsdispens
  Om du även måste ansöka om strandskyddsdispens ska du, förutom de bilagor som beskrivs ovan, även bifoga en skrivelse som beskriver av vilken anledning du ska göra byggnationen. Bifoga gärna fotografier över tänkt plats/område.

 

Övriga tillstånd du kan behöva

Förutom bygglov kan du behöva göra ansökan eller anmälan för installationer du ska göra i samband med byggnationen. För att vi ska kunna samordna handläggningen av dina ärenden ska du lämna in dem samtidigt med din bygglovsansökan. Extra ansökningar/anmälningar behövs om du ska: 

 • Anlägga nytt enskilt avlopp eller ändra befintlig anläggning
 • Installera torr toalettlösning eller anordna latrinkompost eller byta befintlig
 • Installera nya värmepump eller ändra befintlig anläggning

Mer information om installationerna hittar du i den här guidens sista steg.

Om byggnaden ska användas till annat än bostadsändamål kan det krävas tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva i byggnaden. Hör av dig till Kontaktcenter i ett tidigt skede så får du information om vilka eventuella tillstånd du kan behöva för den tänkta verksamheten.

Ansökan, handläggning och avgift

Din ansökan

Har du e-legitimation kan du ansöka via vår e-tjänst. Ansökan via e-tjänst kan hanteras snabbare, och du kan göra din ansökan direkt, utan att hämta några blanketter. Ansöker du via e-tjänsten får du dessutom en något lägre handläggningsavgift.

I andra hand ansöker du via vår blankett och skickar in den tillsammans med dina bilagor.

Vår handläggning

När din ansökan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Därefter delas den ut till en handläggare. Handläggaren går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar handläggaren ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett. Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre än 10 veckor. Lämna därför in alla dina bilagor och ansökningar samtidigt, så går handläggningen fortare.

På våren får vi in många ansökningar. Lämna därför gärna in din ansökan en annan period om du har möjlighet.

Hur mycket kostar det?

För vårt arbete med ditt ärende tar vi ut en handläggningsavgift. Handläggningsavgiftens storlek beror på omfattningen av byggnadsåtgärden och vilka handläggningssteg som behövs. Vi tar ut en avgift för det arbete vi har lagt ner även om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. Ett ärende kan avvisas om du till exempel inte skickar in kompletteringar inom en viss tid.

Handläggningsavgiften för ansökan som kommer in via e-tjänst är något lägre än om ansökan kommer in via en pappersblankett, eftersom den går fortare att handlägga.

Efter beslut om bygglov

Att få ett beslut om bygglov är inte samma sak som att du får börja bygga. Du får börja bygga först när du har fått ett startbesked från bygg- och miljökontoret. Du får heller inte börja använda din byggnad förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde för ditt bygglov och startbesked.

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked, eller börjar använda byggnaden utan slutbesked, bryter du mot plan- och bygglagen och måste betala en byggsanktionsavgift.

I startbeskedet står vilken kontrollplan som gäller för ditt bygge, vilka villkor som gäller, vilka handlingar du ska lämna in efter ditt bygge för att få slutbesked och vad som gäller för eventuellt utstakning av huset. Du kan läsa mer om kontrollansvarig, kontrollplan och utstakning i den här guidens sista steg.

Sammanfattning

 • Om du ska bygga nytt utanför detaljplanerat område kan du först ansöka om förhandsbesked.
 • Du kan behöva en certifierad kontrollansvarig.
 • Du kan behöva en fackman som hjälper dig med att ta fram ritningar.
 • Du behöver beställa en nybyggnadskarta minst 1 månad innan du ska lämna in din ansökan!
 • Din ansökan måste vara komplett och fackmannamässigt utförd för att vi ska kunna handlägga den.
 • Lämna in din ansökan i god tid innan du planerar att starta ditt byggprojekt.
 • Påbörja inte ditt byggprojekt innan du har fått ett startbesked och använd inte byggnaden förrän du får ett slutbesked.
 • Vill du läsa mer om bygglov kan du besöka Boverkets webbplats.

 

Gör din ansökan

När du har ställt i ordning alla bilagor som ska bifogas kan du göra din ansökan. Du hittar den nedan, både som e-tjänst och blankett. Du måste ha en e-legitimation för att göra din ansökan via e-tjänsten.

I e-tjänsten kan du ansöka om både bygglov och, om du behöver, strandskyddsdispens samt beställa nybyggnadskarta. Det är samma tjänst, men du kan behöva använda den flera gånger eftersom en eventuell nybyggnadskarta behöver beställas innan du kan ansöka om bygglov och eventuellt strandskyddsdispens. 

Via e-tjänst

Ansök i första hand via vår e-tjänst för snabbast hantering. Du behöver då inte dra ut någon blankett utan kan göra din ansökan direkt. Däremot behöver du förbereda de bilagor och ritningar som ska bifogas. Använd i första hand PDF-format för bilagorna. Är dina bilagor i pappersformat kan du skanna in dem och spara som PDF.

Ansöker du om bygglov och/eller strandskyddsdispens via e-tjänsten blir handläggningsavgiften något lägre än om du ansöker via pappersblankett. 

Via blankett

Fyll i blanketten och skriv ut den. Skicka därefter in den till oss tillsammans med bilagorna.

Välkommen med din ansökan!

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.