Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygga Attefallshus eller annan attefallsåtgärd

Du behöver göra en anmälan enligt plan- och bygglagen om du ska utföra så kallade Attefallsåtgärder. I den här guiden beskriver vi hur du går tillväga och vilka handlingar du behöver innan du kan lämna in din anmälan.

Steg i guiden:

Start

Om du ska utföra någon av nedanstående så kallade Attefallsåtgärder behöver du göra en anmälan enligt plan- och bygglagen. Anmälan gör du hos bygg- och miljökontoret genom vår e-tjänst eller via pappersblankett.

 • Bygga ett så kallat Attefallshus (komplementbyggnad) på maximalt 25 kvadratmeter som ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Läs mer om vilka regler som gäller kring just Attefallshus på Boverkets webbplats.

 • Bygga högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 kvadratmeter. Gäller tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus. Läs mer om vilka regler som gäller för just för denna åtgärd på Boverkets webbplats.

 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. För att det ska vara bygglovsfritt får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden. Läs mer om vilka regler som gäller för just för denna åtgärd på Boverkets webbplats.

 • Bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Gäller till ett en- eller tvåbostadshus. Läs mer om vilka regler som gäller för just för denna åtgärd på Boverkets webbplats.

Tänk på

I vissa fall kan din åtgärd i stället kräva ett bygglov. Bygglov krävs till exempel om din byggnation ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla eller inom områden som utgör riksintresse för totalförsvaret.

Är du osäker på om åtgärden i stället kräver en ansökan om bygglov kan du höra av dig till Kontaktcenter.

Förberedelser

Ta fram ritningar

Innan du kan skicka in din anmälan måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med anmälan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din anmälan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Ta reda på om du behöver söka strandskyddsdispens

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du samtidigt som du gör en anmälan även ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation. Mer information om strandskyddsdispens hittar du i slutet av denna guide. Är du osäker på om din fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till Kontaktcenter. 

Bilagor som behövs i din anmälan

För att vi ska kunna handlägga din anmälan behöver du skicka in flera bilagor. Om din anmälan inte är komplett ifylld eller dina ritningar fackmannamässigt utförda kommer vi be dig komplettera din anmälan. För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de vara utförda enligt vår Exempelritning. I exempelritningen kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla.

Vår Exempelritning

Följande handlingar ska du bifoga med din anmälan

 1. Situationsplan
  Situationsplanen ska vara i skala 1:400, 1:500 eller 1:1 000 och innehålla uppgifter om:
  • Väderstreck. Att markera norr med en pil räcker.
  • Fastighetsbeteckning
  • Befintliga byggnader
  • Nya byggnader eller tillbyggnader med avstånd till fastighetsgränser
  • Eventuella bryggor
  • Höjdkurvor
  • Placering av avloppsanläggning om du ska ha enskilt avlopp
  • Infarter och utfarter för eventuell slambil

 2. Planritning
  Planritningen är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs. Den ska vara i skala 1:100 och innehålla uppgifter om:
  • Byggnadens yttermått
  • Byggnadens rumsindelning
  • Nya väggar
  • Väggar som rivs

 3. Sektionsritning
  En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa:
  • Rumshöjd
  • Takvinkel
  • Skorsten
  • Byggnadens höjd

 4. Fasadritning
  Fasadritiningen ska vara i skala 1:100 och visa:
  • Befintlig marknivå med en streckad linje
  • Ny marknivå med en heldragen linje

5. Vid eventuell ansökan om strandskyddsdispens

Om du även måste ansöka om strandskyddsdispens ska du, förutom de bilagor som beskrivs ovan, även bifoga en skrivelse som beskriver av vilken anledning du ska göra byggnationen. Bifoga gärna fotografier över tänkt plats/område. 

Övriga tillstånd du kan behöva

Förutom att göra en anmälan för din åtgärd kan du behöva göra ansökan eller anmälan för installationer du ska göra i samband med byggnationen. För att vi ska kunna samordna handläggningen av dina ärenden ska du lämna in dem samtidigt med din anmälan. Extra ansökningar/anmälningar behövs om du ska: 

 • Anlägga nytt enskilt avlopp eller ändra befintlig anläggning
 • Installera torr toalettlösning eller anordna latrinkompost eller byta befintlig
 • Installera nya värmepump eller ändra befintlig anläggning

Mer information om installationerna hittar du i den här guidens sista steg.

Om byggnaden ska användas till annat än bostadsändamål kan det krävas tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva i byggnaden. Hör av dig till Kontaktcenter i ett tidigt skede så får du information om vilka eventuella tillstånd du kan behöva för den tänkta verksamheten.

Anmälan och handläggning

Din anmälan

Har du e-legitimation kan du göra din anmälan via vår e-tjänst. Anmälan via e-tjänst kan hanteras snabbare och du kan göra din anmälan direkt, utan att hämta några blanketter. 

I andra hand anmäler du via vår blankett och skickar in den tillsammans med dina bilagor.

Vår handläggning

När din anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Därefter delas den ut till en handläggare. Handläggaren går igenom din anmälan för att se om den är komplett. Om den behöver kompletteras med uppgifter eller handlingar skickar handläggaren ett meddelande till dig. 

Hur mycket kostar det?

För vårt arbete med ditt ärende tar vi ut en handläggningsavgift. Vår taxa hittar du i sista steget i den här guiden. Om du även behöver ansöka om strandskyddsdispens, utstakning, installera eldstad med mera, tillkommer extra avgifter för detta.

Vi tar ut en avgift för det arbete vi har lagt ner även om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. Ett ärende kan avvisas om du till exempel inte skickar in kompletteringar inom en viss tid.

Anmäl via vår e-tjänst och du får en lägre avgift
Handläggningsavgiften för anmälan som kommer in via e-tjänst är något lägre än om anmälan kommer in via en pappersblankett, eftersom den går fortare att handlägga.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att anmälan är komplett. Skicka in alla dina bilagor och anmälan samtidigt, så går handläggningen fortare.

På våren får vi in många ärenden. Lämna därför gärna in din anmälan en annan period om du har möjlighet.

Efter beslut

Du får börja bygga först när du har fått ett startbesked från bygg- och miljökontoret. Du får inte börja använda din byggnad förrän du har fått ett slutbesked. Om du börjar utan startbesked, eller börjar använda byggnaden utan slutbesked, bryter du mot plan- och bygglagen och måste betala en byggsanktionsavgift.

I startbeskedet står vilken kontrollplan som gäller för ditt bygge, vilka villkor som gäller och vilka handlingar du eventuellt ska lämna in efter ditt bygge för att få slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde för ditt bygglov och startbesked.

Sammanfattning

 • Din anmälan måste vara komplett och fackmannamässigt utförd för att vi ska kunna handlägga den.
 • Lämna in din anmälan i god tid innan du planerar att starta ditt byggprojekt.
 • Påbörja inte ditt byggprojekt innan du har fått ett startbesked och använd inte byggnaden förrän du får ett slutbesked.
 • Vid nybyggnad ska kraven i Boverkets byggregler uppfyllas. Boverkets webbplats

Gör din anmälan

När du har ställt i ordning alla bilagor som ska bifogas kan du göra din anmälan. Om du även behöver ansöka om strandskyddsdispens kan du göra det i e-tjänsten eller på blanketten. 

Anmäler du via vår e-tjänst får du en något lägre handläggningsavgift.

Via e-tjänst
Anmäl i första hand via vår e-tjänst för snabbast hantering. Du behöver då inte skriva ut någon blankett utan kan göra din anmälan direkt här från sidan. Däremot behöver du förbereda de bilagor som ska bifogas innan du startar e-tjänsten. Information om bilagorna finns i den här guidens steg som heter Bilagor som behövs i din anmälan. Du måste ha en e-legitimation för att använda e-tjänsten.

Via blankett
Skriv ut blanketten och fyll i den. Blanketten finns på samma sida som e-tjänsten. I blanketten framgår vilka bilagor du ska bifoga anmälan. Skicka därefter in den till oss tillsammans med bilagorna. Adressen finns på blanketten.

Välkommen med din anmälan!

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.