Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Avlopp för vattentoalett och bad,- disk- och tvättvatten (WC-avlopp)

Inledning

Om du ska anlägga en ny avloppsanläggning, eller göra vissa ändringar på befintlig anläggning, måste du först göra en ansökan/anmälan och vänta på ett skriftligt beslut innan du påbörjar några arbeten. 

Bygg- och miljökontoret handlägger din ansökan/anmälan utifrån de regler och krav som finns i miljöbalken. Vid bedömning av ditt ärende tittar vi på föroreningsrisken och de marktekniska förutsättningarna på fastigheten, med andra ord om det är lämpligt att utföra en avloppsanläggning på din tomt. Vi måste även ta hänsyn till grundvattensituationen i området där du bor. Det är därför vi begär in analysresultat på vattenprover när du ansöker om avlopp med vattentoalett påkopplad. 

Tänk på

 • En avloppsanläggning bör placeras minst 5 meter från tomtgränsen.
 • Dagvatten och dräneringsvatten får inte avledas till eller belasta en avloppsanläggning.
 • Tänk på slamavskiljarens placering med tanke på slamtömning. 
 • Om du anlägger en ny avloppsanläggning, eller gör vissa ändringar på befintlig anläggning, utan tillstånd är det ett brott mot miljöbalken. Vi är då skyldiga att ta ut en miljösanktionsavgift som du måste betala. Vi kan även förbjuda dig att använda anläggningen eller ställa krav på att du måste göra om den. Utöver miljösanktionsavgiften måste du även betala handläggningsavgiften för det tillstånd som krävs för anläggningen.
 • Uppställningsplats för tömningsfordon på Norrtälje Vatten och Avfalls webbplats

Förberedelser

Ta fram ritningar

Innan du kan skicka in din ansökan/anmälan måste du ta fram ritningar som ska bifogas med ansökan/anmälan. Ritningarna beskrivs i den här guidens nästa steg. 

Ta vattenprover

Analysresultat från vattenprov (kloridanalys) uttagna från din egen brunn. Om fastigheten redan har installerad WC krävs inget kloridprov. Saknar du egen brunn tas vattenprov från 3 närliggande brunnar. Med närliggande menas inom cirka 100 meters avstånd från din tomtgräns. Information om vattenprovtagning hittar du på vår hemsida.

Ta vattenprov från egen vattenbrunn

Ta jordprov för siktanalys

Tillsammans med din ansökan/anmälan ska du även bifoga analysresultat av jordprov. För att du ska kunna ta ett jordprov för siktanalys samt lämna vissa uppgifter i din ansökan/anmälan, behöver du gräva två provgropar. Groparna ska vara 1,5-2 meter djupa, eller ner till berg, och grävs på tänkt område för infiltration. Jordprov för siktanalys tas ut från en av de två provgropar som grävs. Du kan läsa mer om provgrop, jordprov och siktanalys på Avloppsguidens webbplats. Länk till sidan finns i den här guidens sista steg.

Fyll inte igen provgroparna förrän vi har gjort en besiktning på fastigheten. Tänk på att täcka groparna så att ingen ramlar och skadar sig.

Kontakta gärna dina grannar

Berätta gärna för dina närmaste grannar att du planerar att anlägga en avloppsanläggning. I vissa fall kan det vara en fördel om man går samman och gör en gemensam anläggning.

Om du behöver hjälp

Om du inte själv kan utforma ritningar eller ta fram de uppgifter som ska lämnas i ansökan/anmälan behöver du anlita en entreprenör/konsult som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska lämna in din ansökan/anmälan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig. Förutom att hjälpa dig att ta fram bilagorna kan de även hjälpa dig att göra ansökan/anmälan, göra provtagningarna, planera anläggningens utformning och sedan anlägga den. På exempelvis Avloppsguidens webbplats finns exempel på entreprenörer/konsulter du kan kontakta för hjälp och rådgivning. Länk till sidan finns i den här guidens sista steg. Observera att vi inte har granskat eller utvärderat företagen.

Bygg- och miljökontoret är tillsynsmyndighet och kan därför inte hjälpa dig att välja avloppslösning eller att upprätta handlingar till din ansökan/anmälan.

Bilagor som behövs i din ansökan/anmälan

För att vi ska kunna handlägga din ansökan/anmälan måste du bifoga de ritningar och handlingar som beskrivs nedan. 

1. Situationsplan i skala 1:500 – 1:1000 över fastigheten 

På ritningen ska följande uppgifter framgå: 

 • Tomtgränser och befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten.
 • Transportväg till fastigheten och en uppställningsplats för slambil.
 • Kopplingspunkt (KP) för sugledning till slambil.
 • Om du bor på en återvändsgata och slambilen måste vända för att komma från din fastighet, ska även platsen där den kan vända markeras på ritningen.
 • Platsen för avloppsanläggningen.
 • Platserna där provgropar har grävts och var jordprov tagits.
 • Alla befintliga och planerade dricksvattenbrunnar som ligger inom cirka 100 meters avstånd från anläggningen. Redovisa både grävda och borrade brunnar och de som för närvarande inte används.
 • Alla befintliga och planerade bergvärmehål som ligger inom cirka 100 meters avstånd från anläggningen.
 • Eventuella diken, täckdiken, vattendrag, strand och berg som är synliga ovan markytan på den egna fastigheten och inom cirka 100 meters avstånd från anläggningen.

Exempel på hur en situationsplan vid ansökan om tillstånd för enskilt avlopp kan se ut, en ritad karta med placering av dricksvattentäkt, slamtömningspunkt, provgrop vid plats för utsläppspunkt, kopplingspunkt och uppställningsplats för slambil, berg i dagen, tomtgränser samt byggnader.

2. Måttsatt ritning över tvärsektion och längdsektion på avloppsanläggningen

Exempel ritning över tvär- och längdsektion

3. Analysresultat av vattenprover på dricksvatten (kloridanalys)

Analysresultat från vattenprov (kloridanalys/saltanalys) uttaget från din egen och två närliggande bergborrade dricksvattenbrunnar. Saknar du egen dricksvattenbrunn tas vattenprov från tre närliggande brunnar. Med närliggande menas inom cirka 100 meters avstånd från din tomtgräns. Om du tänkt installera en extremt snålspolande toalett behöver du bara ta vattenprov på din egen brunn. En extremt snålspolande toalett spolar mindre än 1 liter per spolning. I den här guidens sista steg finns en guide som beskriver hur du kan gå tillväga för att ta ett vattenprov.

4. Analysresultat av siktanalys från jordprov

Resultat av siktanalys på jordprov uttaget från en av de två provgropar som ska grävas inom tänkt område för infiltration. 

5. Beskrivning av avloppsanläggningen 

En kort beskrivning av hur anläggningen ska utformas.

Om fast/lös sugledning ska anordnas för slamtömning ska detta redovisas. Kopplingen närmast tömningsfordonet ska då även markeras som KP på bifogad situationsplan.

6. Eventuellt markägarintyg/servitutsavtal

Om avloppsanläggningen eller del av anläggningen planeras placeras utanför din egen fastighet, ska markägarintyg/servitutsavtal för att få använda annans mark bifogas.

Ansökan/anmälan, handläggning och avgift

Din ansökan/anmälan

För att vi ska kunna handlägga din ansökan/anmälan måste du fylla i alla uppgifter i ansökan/anmälan och bifoga de handlingar vi beskrev i föregående steg i den här guiden. Du kan göra din ansökan/anmälan i den här guidens sista steg. 

Vår handläggning

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Därefter delas den ut till en handläggare. Handläggaren går igenom din ansökan/anmälan för att se om den är komplett. Om ansökan/anmälan inte är fullständigt ifylld eller bilagor fattas kommer vi be dig att komplettera din ansökan/anmälan. Det är först när vi har fått in en komplett ansökan/anmälan från dig som vi påbörjar handläggningen av ditt ärende.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden är högst 10 veckor från det att ansökan/anmälan är komplett. Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre än 10 veckor. Vintertid kan handläggningstiden bli längre om det är mycket snö eftersom det då kan vara svårt att besikta och bedöma platsen för anläggningen. 

Hur mycket kostar det?

För vårt arbete med ditt ärende tar vi ut en handläggningsavgift. Fakturan skickar vi efter att du har fått ett beslut. Vår taxa hittar du i sista steget i den här guiden. Vi tar ut en avgift för det arbete vi har lagt ner även om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. Ditt ärende kan avvisas om du till exempel inte skickar in kompletteringar inom den tid som vi meddelar dig.  

Inspektion på fastigheten

När din ansökan/anmälan är komplett inlämnad gör personal från bygg- och miljökontoret en inspektion på din fastighet och platsen där du tänkt anlägga avloppsanläggningen. Vid samma tillfälle inspekteras även provgroparna.

Inför vår inspektion vill vi att du har märkt ut slamavskiljarens och infiltrationsbäddens eller markbäddens planerade placering med käppar som är minst 1 meter höga. Ange på käpparna: Slamavskiljare och Infiltration. Låt käpparna stå kvar tills du har fått ett beslut från oss.

Entreprenörsrapport

Entreprenörsrapport

Snarast efter att avloppsanläggningen är helt färdigställd ska den entreprenörsrapport du får tillsammans med beslutet fyllas i och lämnas in till Bygg- och miljönämnden. Tillsammans med entreprenörsrapporten ska du bifoga aktuella bilder från anläggningsarbetet.

Uppgifter lämnade i rapporten kommer även att ligga till grund för det abonnemang på slamtömning som kommer att registreras på anläggningen.

 • Är tillståndet för avloppet utfärdat före 1 april 2024 behöver du beställa ett nytt abonnemang för slamtömning hos Norrtälje vatten och avfall samtidigt som du skickar in entreprenörsrapporten. 
 • Är tillståndet för avloppet utfärdat efter 1 april 2024 sker beställning av abonnemang för slamtömning genom att Bygg- och miljönämnden vidarebefordrar entreprenörsrapporten till Norrtälje vatten och avfall, då behöver du alltså inte göra det själv. 

När registrering av slamtömningsabonnemang är färdig får fastighetsägaren en bekräftelse från Norrtälje vatten och avfall. 

Tänk på att det endast är den entreprenör som Norrtälje vatten och avfall har avtal med som får tömma din slamanläggning.

Observera att det är fastighetsägarens, inte entreprenörens, ansvar att rapporten kommer in.  

Om din åtgärd avser byte av befintlig sluten tank/slamavskiljare/minireningsverk ska anläggningen som tas ur bruk sluttömmas och tömningsabonnemanget avslutas. Beställning av sluttömning och avslut av abonnemang sker via Norrtälje Vatten och Avfall.

Installerar du en anläggning med fosforfälla/kalksäck, ska det uttjänta fosforbindande materialet hämtas av Norrtälje Vatten och Avfall.

Kontakta Norrtälje vatten och avfalls kundservice

Sammanfattning

 • Kontakta en entreprenör/konsult i god tid om du vill få hjälp med att göra en ansökan/anmälan, göra provtagningar och ta fram de handlingar som ska bifogas med ansökan/anmälan. Exempel på entreprenör/konsult hittar du bland annat på.
  Avloppsguiden
 • Se till att din ansökan/anmälan är komplett när den lämnas in så att vi kan påbörja handläggningen av ditt ärende så snabbt som möjligt.
 • Låt provgroparna var öppna inför vår inspektion på fastigheten.
 • Märk ut slamavskiljarens och infiltrationsbäddens/markbäddens tänkta placering med käppar inför vår inspektion på fastigheten. Låt käpparna stå kvar tills du får ett skriftligt beslut.
 • Påbörja inga arbeten förrän du har fått ett skriftligt beslut.
 • Lämna in Entreprenörsrapporten och bilderna snarast efter att anläggningen är färdigställd. Om du kommer överens med entreprenören att hon/han ska göra det, kontrollera gärna med denne att det har blivit gjort.
 • Om ditt tillstånd är utfärdat före 1 april 2024: beställ eller ändra eventuellt befintligt abonnemang för slamtömning snarast efter det att anläggningen har tagits i bruk.
  Beställ abonnemang på Norrtälje Vatten och Avfall

Gör din ansökan/anmälan

När du har ställt i ordning de bilagor som ska bifogas kan du göra din ansökan/anmälan. Du hittar blanketten här nedan tillsammans med övrig information. 

Du kan antingen skicka in din ansökan/anmälan och bilagorna eller mejla dem till oss. Om du mejlar vill vi få dem i Pdf-format. Adresserna framgår på blanketten. 

Välkommen med din ansökan/anmälan!