Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avlopp för bad,- disk- och tvättvatten (BDT-avlopp)

I den här guiden går vi igenom hur du ansöker/anmäler om ett så kallat BDT-avlopp till markinfiltration eller motsvarande. Det vill säga, en avloppsanläggning för endast bad,- disk- och tvättvatten. I guidens sista steg finns blanketten för att göra en ansökan/anmälan och länkar till mer information.

Steg i guiden:

'

Inledning

Har du valt rätt guide?
Om du vill ansöka om BDT-avlopp och vattentoalett till sluten tank samtidigt, kan du redan nu byta guide. Välj då i stället Guide för BDT-avlopp och vattentoalett till sluten tank 

Har du valt rätt guide så startar vi!

Om du ska anlägga ett nytt BDT-avlopp, eller göra vissa ändringar på befintlig anläggning, måste du först göra en ansökan/anmälan och vänta på ett skriftligt beslut innan du påbörjar några arbeten. 

Bygg- och miljökontoret handlägger din ansökan/anmälan utifrån de regler och krav som finns i miljöbalken. Vid bedömning av ditt ärende tittar vi på föroreningsrisken och de marktekniska förutsättningarna på fastigheten, med andra ord om det är lämpligt att utföra en avloppsanläggning på din tomt. 

Tänk på

 • En avloppsanläggning bör placeras minst 5 meter från tomtgränsen.
 • En vattentoalett får inte anslutas till ett BDT-avlopp.
 • Dagvatten och dräneringsvatten får inte avledas till eller belasta en avloppsanläggning.
 • Tänk på slamavskiljarens placering med tanke på slamtömning. Läs mer om uppställningsplats och utrymme slambilen behöver.
 • Om du anlägger en ny avloppsanläggning, eller gör vissa ändringar på befintlig anläggning, utan tillstånd är det ett brott mot miljöbalken. Vi är då skyldiga att ta ut en miljösanktionsavgift som du måste betala. Vi kan även förbjuda dig att använda anläggningen eller ställa krav på att du måste göra om den. Utöver miljösanktionsavgiften måste du även betala handläggningsavgiften för det tillstånd som krävs för anläggningen.

Förberedelser

Ta fram ritningar

Innan du kan skicka in din ansökan/anmälan måste du ta fram ritningar som ska bifogas med ansökan/anmälan. Ritningarna beskrivs i den här guidens nästa steg.  

Ta jordprov för siktanalys

Tillsammans med din ansökan/anmälan ska du även bifoga analysresultat av jordprov. För att du ska kunna ta ett jordprov för siktanalys samt lämna vissa uppgifter i din ansökan/anmälan, behöver du gräva två provgropar. Groparna ska vara 1,5-2 meter djupa, eller ner till berg, och grävs på tänkt område för infiltration. Jordprov för siktanalys tas ut från en av de två provgropar som grävs. Du kan läsa mer om provgrop, jordprov och siktanalys på Avloppsguidens webbplats. Länk till sidan finns i den här guidens sista steg.

Fyll inte igen provgroparna förrän vi har gjort en besiktning på fastigheten. Tänk på att täcka groparna så att ingen ramlar och skadar sig.

Kontakta gärna dina grannar

Berätta gärna för dina närmaste grannar att du planerar att anlägga en avloppsanläggning. I vissa fall kan det vara en fördel om man går samman och gör en gemensam anläggning.

Om du behöver hjälp

Om du inte själv kan utforma ritningar eller ta fram de uppgifter som ska lämnas i ansökan/anmälan behöver du anlita en entreprenör/konsult som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska lämna in din ansökan/anmälan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig. Förutom att hjälpa dig att ta fram bilagorna kan de även hjälpa dig att göra ansökan/anmälan, göra provtagningar, planera anläggningens utformning och sedan anlägga den. På exempelvis Avloppsguidens webbplats finns exempel på entreprenörer/konsulter du kan kontakta för hjälp och rådgivning. Länk till sidan finns i den här guidens sista steg. Observera att vi inte har granskat eller utvärderat företagen.

Bygg- och miljökontoret är tillsynsmyndighet och får därför inte hjälpa dig välja avloppslösning eller att upprätta handlingar till din ansökan/anmälan. 

Bilagor som behövs i din ansökan/anmälan

För att vi ska kunna handlägga din ansökan/anmälan måste du bifoga de ritningar och handlingar som beskrivs nedan.  

1. Situationsplan i skala 1:500 – 1:1000 över fastigheten 

På ritningen ska följande uppgifter framgå: 

 • Tomtgränser och befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten.
 • Transportväg till fastigheten och en uppställningsplats för slambil. 
 • Om du bor på en återvändsgata och slambilen måste vända för att komma från din fastighet, ska även platsen där den kan vända markeras på ritningen.
 • Platsen för avloppsanläggningen.
 • Platserna där provgropar har grävts och var jordprov tagits.
 • Alla befintliga och planerade dricksvattenbrunnar som ligger inom cirka 100 meters avstånd från anläggningen. Redovisa både grävda och borrade brunnar och de som för närvarande inte används.
 • Alla befintliga och planerade bergvärmehål som ligger inom cirka 100 meters avstånd från anläggningen.
 • Eventuella diken, täckdiken, vattendrag, strand och berg som är synliga ovan markytan på den egna fastigheten och inom cirka 100 meters avstånd från anläggningen.

Här kan du se ett exempel på hur situationsplanen kan se ut

2. Måttsatt ritning över tvärsektion och längdsektion på avloppsanläggningen

Exempel på hur ritning över tvär- och längdsektion kan se ut

3. Analysresultat av siktanalys från jordprov

Resultat av siktanalys på jordprov uttaget från en av de två provgropar som ska grävas inom tänkt område för infiltration. 

4. Beskrivning av avloppsanläggningen 

En kort beskrivning av hur anläggningen ska utformas. 

5. Eventuellt markägarintyg/servitutsavtal

Om avloppsanläggningen eller del av anläggningen planeras placeras utanför din egen fastighet, ska markägarintyg/servitutsavtal för att få använda annans mark bifogas.

Ansökan/anmälan, handläggning och avgift

Din ansökan/anmälan

För att vi ska kunna handlägga din ansökan/anmälan måste du fylla i alla uppgifter i ansökan/anmälan och bifoga de handlingar vi beskrev i föregående steg i den här guiden. Du kan göra din ansökan/anmälan i den här guidens sista steg. 

Vår handläggning

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Därefter delas den ut till en handläggare. Handläggaren går igenom din ansökan/anmälan för att se om den är komplett. Om ansökan/anmälan inte är fullständigt ifylld eller om bilagor fattas kommer vi be dig att komplettera din ansökan/anmälan. Det är först när vi har fått in en komplett ansökan/anmälan från dig som vi påbörjar handläggningen av ditt ärende.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden är högst 12 veckor från det att ansökan/anmälan är komplett. Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan handläggningstiden bli längre än 12 veckor. Vintertid kan handläggningstiden bli längre om det är mycket snö eftersom det då kan vara svårt att besikta och bedöma platsen för anläggningen. 

Hur mycket kostar det?

För vårt arbete med ditt ärende tar vi ut en handläggningsavgift. Fakturan skickar vi efter att du har fått ett beslut. Vår taxa hittar du i sista steget i den här guiden. Vi tar ut en avgift för det arbete vi har lagt ner även om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det. Ditt ärende kan avvisas om du till exempel inte skickar in kompletteringar inom den tid som vi meddelar dig. 

Inspektion på fastigheten

När din ansökan/anmälan är komplett inlämnad gör personal från bygg- och miljökontoret en inspektion på din fastighet och platsen där du tänkt anlägga avloppsanläggningen. Vid samma tillfälle inspekteras även provgroparna.

Inför vår inspektion vill vi att du har märkt ut slamavskiljarens och infiltrationsbäddens eller markbäddens planerade placering med käppar som är minst 1 meter höga.
Ange på käpparna: Slamavskiljare och Infiltration. Låt käpparna stå kvar tills du har fått ett beslut från oss.

Entreprenörsrapport

Entreprenörsrapport

Snarast efter att avloppsanläggningen är helt färdigställd ska den Entreprenörsrapport du får tillsammans med beslutet fyllas i och lämnas in till bygg- och miljökontoret. Tillsammans med Entreprenörsrapporten ska du bifoga bilder från anläggningsarbetet. Vad bilderna ska visa beskrivs på Entreprenörsrapporten. 

Observera att det är fastighetsägarens, inte entreprenörens, ansvar att rapporten kommer in.  

När Entreprenörsrapporten kommer in registreras ett abonnemang för slamtömning på din fastighet och slamavskiljaren töms därefter regelbundet av den entreprenör kommunen har avtal med. Tänk på att det endast är den entreprenör som kommunen har avtal med som får tömma din slamanläggning. Det gäller även om du behöver en extra tömning eller jourtömning. 

Installerar du en avloppsanläggning med fosforfälla/fosforfilter, ska det uttjänta fosforbindande materialet hämtas av Norrtälje kommun då det klassas som ett hushållsavfall.

Läs mer om hämtning av fosforfälla/fosforfilter

Sammanfattning

 • Kontakta en entreprenör/konsult i god tid om du vill få hjälp med att göra en ansökan/anmälan, göra provtagningar och ta fram de handlingar som ska bifogas med ansökan/anmälan. Exempel på entreprenörer/konsulter hittar du bland annat på Avloppsguidens webbplats.
 • Se till att din ansökan/anmälan är komplett när den lämnas in så att vi kan påbörja handläggningen av ditt ärende så snabbt som möjligt.
 • Låt provgroparna var öppna inför vår inspektion på fastigheten.
 • Märk ut slamavskiljarens och infiltrationsbäddens/markbäddens tänkta placering med käppar inför vår inspektion på fastigheten. Låt käpparna stå kvar tills du får ett skriftligt beslut.
 • Påbörja inga arbeten förrän du har fått ett skriftligt beslut.
 • Senast en vecka innan du planerar att lägga igen anläggningen ska du kontakta bygg- och miljökontoret för en slutbesiktning.
 • Lämna in Entreprenörsrapporten och bilderna snarast efter att anläggningen är färdigställd. Om du kommer överens med entreprenören att hon/han ska göra det, kontrollera gärna med denne att det har blivit gjort.

Gör din ansökan/anmälan

När du har ställt i ordning de bilagor som ska bifogas kan du göra din ansökan/anmälan. Du hittar blanketten här nedan tillsammans med övrig information.

Du kan antingen skicka in din ansökan/anmälan och bilagorna eller mejla dem till oss. Om du mejlar vill vi få dem i Pdf-format. Adresserna framgår på blanketten. 

Välkommen med din ansökan/anmälan!

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.