Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Starta livsmedelsverksamhet

Om du ska starta en verksamhet som hanterar livsmedel hittar du här en vägledande guide.

Steg i guiden:

'

Introduktion

Alla ämnen eller produkter som är avsedda att ätas eller kan förväntas att ätas av människor är livsmedel. Livsmedel inbegriper, förutom det vi vanligen avser med mat, även drycker, tuggummi, snus och alla ämnen, inklusive vatten, som tillförts livsmedlet. Dricksvatten är livsmedel från och med den punkt då det tas in i vattenverket.

Varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings-, och distributionskedjan av livsmedel är att betrakta som livsmedelsföretag.

Du som driver ett livsmedelsföretag ska registreras av bygg- och miljönämnden.

Bra att veta

Det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att göra en anmälan om registrering till bygg- och miljönämnden. Du som livsmedelsföretagare ansvarar även för att känna till och följa den livsmedelslagstiftning som är relevant för din verksamhet.

Ett beslut om registrering är knutet till den person eller det bolag som får beslutet. Det är även knutet till den specifika anläggning där verksamheten bedrivs. Beslutet kan därför inte överlåtas på någon annan person, annat bolag eller till annan anläggning/lokal. Även omfattande ändringar i lokalen, sortimentet eller någon annan betydande förändringar ska anmälas till bygg- och miljönämnden. Detta för att bygg- och miljönämnden ska ta ställning till om en ny registrering krävs.

Tänk på att

För att kunna garantera att de livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra ska du som livsmedelsföretagare upprätta rutiner och förhållanden som ska gälla i din verksamhet. Du som livsmedelsföretagare ansvarar också för att övervaka att rutinerna följs av personalen och att de rätta förhållandena alltid råder i er verksamhet. Läs mer om grundförutsättningar i livsmedelsverksamheter.

Lokalen du ska använda ska vara anpassad efter verksamhetens behov. Tänk igenom vilka flöden du har genom lokalen så att smutsiga flöden, som till exempel smutsig disk och avfall, inte korsar rena flöden, som till exempel råvaror och färdig mat. I lokalen ska du även ha möjlighet att förvara de livsmedel du använder i lämpliga utrymmen som kylar, frysar och torrförråd. Du ska även kunna separera råa produkter från tillagat och olika varugrupper från varandra både när det gäller förvaring och hantering på arbetsbänkar.

Det ska finnas utrymmen med möjlighet för personalen att förvara rena arbetskläder separat från sina privata kläder och en personaltoalett. Det ska även finnas utrymme att förvara städutrustning och kemikalier. Utrymmet ska vara skiljt från hanteringen av livsmedlet. Möjlighet till hygienisk handtvätt ska finnas inom bekvämt avstånd från arbetsytorna i köket eller beredningsutrymmet.

Avgifter

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ditt ärende. Alla livsmedelsföretag ska betala en fast årlig kontrollavgift för den offentliga kontrollen. Kontrollavgiften är en fast timavgift och motsvarar det antal timmar som företaget tilldelats i kontrolltid.

Din verksamhet kan debiteras avgift för extra offentlig kontroll. Extra offentlig kontroll kan till exempel utföras med anledning av befogade klagomål, provtagning vid misstänkt matförgiftning eller annat arbete som krävs för att kontrollera ett företag. Avgiftens storlek motsvarar den tid som extrakontrollen tagit, multiplicerat med gällande timtaxa. 

Här hittar du mer information om avgifter för livsmedelsföretag.

Gör så här

Lämna in din anmälan om registrering i god tid innan du planerar att starta verksamheten. Du hittar blanketten och mer information i slutet av den här guiden. Senast två veckor innan du startar din verksamhet vill vi ha in din anmälan. Om din anmälan är komplett får du starta verksamheten två veckor efter inlämnad anmälan eller så fort du får ett beslut om registrering från oss. 

När du ska starta eller ta över ett livsmedelsföretag så finns det andra kontakter du kan behöva ta för att du ska kunna starta verksamheten. Dessa kan vara:

Polisen eller kommunens gatu- och parkavdelning
Om du vill använda allmän plats till en del av din verksamhet ska du kontakta polisen. Det kan till exempel vara om du vill ha en uteservering på gatan eller för uppställning av en försäljningsvagn. Om det är kommunal mark ska du kontakta kommunens gatu- och parkavdelning.

Kommunens bygglovsenhet
Om du ska bygga om eller vill ändra användningen av lokalen kan det behövas bygglov.  

Kommunens VA-avdelning eller miljö- och hälsoskyddsenhet
Om din livsmedelsverksamhet är ansluten till kommunalt avlopp eller enskilt avlopp är det krav på att fettavskiljare ska finnas. Läs mer om hur du gör med fettavskiljare här. 

Enskilt dricksvatten
Om du har enskilt dricksvatten i ditt livsmedelsföretag så är det du som företagare som ansvarar för kvaliteten på dricksvattnet. Du har ansvar för att ta prover regelbundet samt att upprätta en plan för hur detta ska ske årligen. Planen ska godkännas av bygg- och miljönämnden. 
Läs mer om hur du går tillväga för att ta vattenprover här.

Om du ska avsluta din verksamhet ska du snarast anmäla det till bygg- och miljökontoret. 

Vad händer sen

Inspektioner, kontroller, provtagningar och revisioner

Bygg- och miljökontoret har rätt att få tillträde till en livsmedelsanläggning för att inspektera den eller ta prover. Som ansvarig för verksamheten är du skyldig att lämna ut de uppgifter som krävs för att tillsynen ska kunna genomföras. 

Inspektion innebär att livsmedelsenheten gör oanmälda besök där det kontrolleras att verksamheten fungerar tillfredsställande, exempelvis att det är rent och snyggt och att livsmedlen hanteras på ett hygieniskt och säkert sätt. Livsmedelsenheten kontrollerar även om personalen på företaget har kännedom om gällande rutiner och att de fått adekvat utbildning i livsmedelshygien. 

Syftet med kontrollen är att säkerställa att de livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra och att målen med livsmedelslagstiftningen uppfylls. Livsmedelskontrollen är riskbaserad och därför kan antal kontrollbesök per år variera mellan olika livsmedelsanläggningar. Vi kan även ta prover på olika livsmedel för att kontrollera och säkerställa att livsmedlen är säkra att äta och att regler efterlevs. Provtagningen sker vanligtvis i samband med kontroll vid misstänkt matförgiftning

Revision innebär att bygg- och miljökontorets livsmedelsenhet utför ett föranmält besök där det kontrolleras att företaget har upprättat rutiner och planer för hur verksamheten ska fungera effektivt.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.